Архив за 2 ноября 2020 года

Выбрать дату

Арадай Хуралда налогой талаар хуули еһонуудта оруулагдаха хубилалтанууд зүбшэгдэбэ

Экономическа политикын, экологиин талаар хороондо болоһон зүблөөндэ «Буряад уласай налогоор гуримшуулгын зарим асуудалнууд тухай» хуулида оруулагдаха хубилалтанууд хэлсэгдэһэн байна

318