Архив за 6 сентября 2017 года

Выбрать дату

Логика логистики

Это позволит Улан-Удэ стать одной из «столиц» сети Азиатских автомобильных дорог

761

Эффект мультипликатора

Мультипликатор (от лат. multiplied - умножаю, увеличиваю) - коэффициент, отражающий связь между увеличением (уменьшением) инвестиций и изменением величины дохода

1753

Сети Бурятии

Электроэнергетика становится стратегическим направлением

731

Буряадуудай ёһо заншал

“Хэшэг” гэһэн үгэ угаа гүнзэгы удхатай, олон юумэ багтааһан үгэ байна. Энээн тухай мэдэхэеэ бэшээ һаатнай
ямар һонин байхаб!


“Мүнгэн тобшо" сайтын уншагшад, аба эжынгээ һургаал тухай мэдэсэеэ олониитэ арад зондоо хубаалдыт гэжэ уряалнаб. Нагаса эжынгээ, аба эжынгээ хэлэдэгые дуулаһанаа би эндэ бэшэбэб

2217