Гайхамшаг "Амаралтын Үдэшэ"
Главное Популярное Все Моя лента
Войти

Гайхамшаг "Амаралтын Үдэшэ"


873

театрай түүхэ тухай, СССР гүрэнэй байхада Калининградһаа Владивосток хүрэтэр, Кавказһаа Яхад орон хүрэтэр, хүйтэн Хойто-Мүльһэн далайһаа Дунда Азиин элһэн  губи хүрэтэр буряад арадайнгаа дуу хатар харуулжа, өөрын түрэл урлагаа суурхуулжа, абьяас бэлигээ дэлгээжэ ябаһан  тухайгаа хөөрэхэдэнь, заалаар дүүрэн һууһан улад зон нэрьемэ альга ташалгаар угтажа, “Байгал” театртаа дуратайгаа мэдүүлжэ, залуу артистнуудые дэмжэжэ байгаа һэн.

Январиин 28-да  Буряадай дуу хатарай үндэһэн “Байгал” театр “Амаралтын үдэшэ” гэһэн гаршаг доро театрай байгуулагдаһаар 75 жэлэй ойдо зорюулагдаһан концерт  харуулба. Театрта олон жэлдэ  хүдэлһэн ажалай ветеранууд Василиса Тумурова, Евдокия Сельверова, Буда-Ханда Дашиева,  Жамсаран Дандаров, Светлана Халбаева, Сергей Аюшеев, Дарима Дугданова, Батор Санданов, Хажидма Аюржанаева, Леонид Бабалаев болон бусад “Байгал” театрта хүдэлһэн тухайгаа, энеэдэ зугаатай тэдээнтэй болоһон  ушарал тухай хөөрэбэ. Арад зон алдарта дуушадаа, хатаршадаа мартагүй, нэрьемэ альга ташалгаар угтажа, хүндэлэн ёһолжо байгаа һэн. Ветерануудай анхан гүйсэдхэһэн хатар, дуунуудые  “Байгал” театрта мүнөө үедэ хүдэлжэ  байһан артистнууд харуулба. “Будамшуу” гэжэ шог зугаатай найруулга харагшад хүхюутэйгээр энеэлдэн хараба.
Наһатай болобошье,  сог залияа алдаагүй ветеранууд суг хүдэлһэн нүхэд тухайгаа, “Байгал” театрай түүхэ тухай, СССР гүрэнэй байхада Калининградһаа Владивосток хүрэтэр, Кавказһаа Яхад орон хүрэтэр, хүйтэн Хойто-Мүльһэн далайһаа Дунда Азиин элһэн  губи хүрэтэр буряад арадайнгаа дуу хатар харуулжа, өөрын түрэл урлагаа суурхуулжа, абьяас бэлигээ дэлгээжэ ябаһан  тухайгаа хөөрэхэдэнь, заалаар дүүрэн һууһан улад зон нэрьемэ альга ташалгаар угтажа, “Байгал” театртаа дуратайгаа мэдүүлжэ, залуу артистнуудые дэмжэжэ байгаа һэн.
"Амаралтын үдэшэ" гэһэн концертдэ Буряадай дуу хатарай "Байгал" театрай гол дуушан Бутидэй Дондог-Сэрэн "Сэгээ дуунай" аялга таталуулба. Буряад арадай дуунай аялга, аяын нугалбари, баруун буряадуудай дуулаха арга маяг дууряажа шадаа гэжэ хэлэхэ байнаб. Саашаа дуулагдаһаар байтараа үшөө мүлигдэхэ юм ааб даа. “Байгал” театрайхин  урданай дуунуудаа һэргээжэ  байхадань, шэнэ һонин юумэ һанажа, мүнөө сагай эршэ хүсэн доро зохёохы ажалаа ябуулжа  байхадань  баясамаар байна.
Жаргал Тогтоновой ударидалга доро буряад хүгжэмэй оркестр уран гоёор хүгжэмөө зэдэлүүлбэ.
Агууехэ Эсэгын дайнай боложо байхада, 1942 ондо байгуулагдаһан “Байгал” театр буряад арадаа, буряад урлигаа  бүхы дэлхэй дүүрэн суурхуулжа байдаг.
Аяар 75-ай боложо байһан “Байгал” театрнай өөрын гоё гэгшын Ордонтой болоо һаань, ямараар баярлаха байгаабибди!
Арад зоной  эгээн дуратай "Байгал" театрнай арадай аялга дуунай алтан абдар нээжэ, субад эрдэни, зэндэмэнитэй сасуулмаар дуунуудые хатарнуудые  сасан хубаалдажа байхадань ямар гайхамшаг гоё  гээшэб!
Читать далее

Читайте также