Зандинай дуганай рамнай болобо

390
Нарата һайхан  үглөөгүүр уудам Түгнын  талаар һэтэ автохүлэгөөр гүйлгэлдөөд,  Зандин дуганай рамнайда ерэхэдэмнай,  бороо багаханаар бидэниие  сүршэжэ байгаа һэн.  Нангин дуганай оройнь шубуунай далинууд шэнгеэр  дэрбыгээд, тэнгэридэ  ниидэшэхэеэ байһан талын онгосо мэтээр дуган харагдаа һэн. Хориин арбан нэгэн эсэгын сэргэнүүд жэбжытэр  зоогоотой, һүр һүлдэ  бадараама  тугууд намилзана. Үндэһэн хубсаһаа үмдэһэн үбгэд хүгшэд, залуу хүбүүд басагад дуганаа гороолно.

Хамба лама Дамба Аюшеев түрүүтэй ламбагайнар хуралаа хураба. Хори  буряадуудай түрүүшын дасанай анхан байһан Зандин нютагта дуган рамнайлагдажа, хурал хурагдажа байхадань, тон гүнзэгы удхатай гээшэ. Буряад Уласай урдуур оршодог нютагаархин мүргэхэ, гороолхо, хубиин хэрэгээ бүтээхэ дасантай  болобо ха юм. Дасанаа тойроод Зандин нютаг баһа  һэргэхэ аабза гэжэ найдал түрэнэ.

Һур харбагшад зорюута бэлдэһэн талмай дээрэ номо годлиёо бэлдэжэ,  тэмсээндэ зоригоо зэһэнэ.  Шэб шэнэхэн тайзан, харагшадай һууха  һандалинууд, модоной үнэр  хангалталууд аятайханаар  харагдана. Барилдагшадай барилдаха талмайда, шагай наадагшадай туршалдаха газарта  мүрысэгшэд олоороо сугларанхай байба.  Шагай наадан гурбан янза нааданай дүримтэй: мори урилдаан, шагай шүүрээлгэ, шагай няһалалга. Залуухан үхибүүд юу  мэдэхэб даа, шагай наадан гээшые түрүүшынхиеэ хаража байһаншье зон байба. Няһалалга,  шүүрээлгэ  тухай  хөөрэбэб: яагаад няһалхаб, али гараараа шүүһэн шагайгаа абахаб, шүүрээлгэ  ямар гуримтай  наадан гээшэб, хэн илаһанда тоологдохоб гэхэ мэтэ асуудалнуудта  харюу үгөөд, шадахаяа харуулаад үгэбэб. Буряад Уласай тамирай федерациин ахалагша шүүгшэ  Цыржэ-Мэдэг Баяртуевна Аюшеева тэмсээндэ хабаадагшадай нэрэ обог тодолон бэшэжэ абана. Шагай нааданай дүрим хөөрэжэ үгэбэ.

Барилдагшадай талмай дээрэ эдиршүүл барилдажа эхилбэ. Харахада шүрдэгэрхэнүүдшье һаа, яһала шүрбэһэлиг хүбүүд Бата Гомбоев (Хушуун-Үзүүр), Сансар Содномов (Харгана), Женя Волосатов (Харгана),Аюр Ширапов (Иволга), Вадим Сальников  (Эгэтын-Адаг), Антон Гармаев (Бом) болон бусад  хүбүүд ана-мана барилдажа байгаа һэн.

Үндэһэн наадануудаа үргэн һэргээе гэһэн уряагаараа олониие өөрынгөө хойноһоо даллан дахуулдаг Алексей  Гергенов һур харбагшадай дунда номо годлиёо агсан зогсоно. Харбагшад соо эгээн наһатай боложо ябаһан, баян дүршэлтэй, һур харбалга тухай бүхые мэдэхэ Цырендоржо Магаковые хараад урмашамаар байгаа һэн.   Эрэшүүл үндэһэн хубсаһаа үмдэхэдөө ямар жэбжэгэр гоёнууд болоно гээшэб! Буряад хубсаһан хүниие һархайлгадаг, һүр һүлдыень үргэдэг, гол руунь гол оруулһан мэтэ ошо зали нэмээдэг гэжэ би һанадагби.

Буряад арадай дуунуудай зэдэлжэ байһан газар руу алхаяа түргэдүүлэн гэшхэлбэб. Дуушадай урилдаан түлэг дундаа байба. Хүндэтэ жюри һуурияа эзэлэнхэй, эдэ хэд бэ гэхэдэ: Буряадай арадай артистка Ешин-Хорло Гомбоин, арадай дуунуудые дууладаг  дуушан Дарима Дамдинова, БГУ-гэй багша Бадмажаб Будаин гэгшэд. Бүхыдөө 40 гаран дуушад дүүнай манлайда гараха гэжэ дуугаа хангюурдаа. Тэдээн соо 8 наһатайһаа эхилээд, 80 гараһан  наһатайшуул байна. Хэншье хэнииешье урдаа табихаар бэшээр зоригжонхой, арадай дуунуудые бэлдэнхэй, зүрхөө хөөрэнгинүүд, тайзан дээрэ гараха  ээлжээгээ хүлеэнэ.

Зандин дуганай бүтээлгэдэ, барилгада бүхы ухаан бодолоо, хүсэ шадалаа, зүрхэн зоригоо зорюулһан хүнүүд гэхэдэ. Дондог Чимитович Дабажалсанов, Соелма Баяртуевна Дагаева хоёр болоно. Олоной һанаан урагшатай, олоной хүсэн хүсэтэй  гэжэ эндэл харагдана. Нэгэхэн жэл соо иимэ ехэ дэмбэрэлтэй хэрэг бүтээхэ гээшэ гайхамшаг. Зандинайхин буян хэшэгтэй,  зориһондоо хүрэдэг улад зон байна!
Поделитесь с друзьями:

Комментарии0

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий

Еще из раздела Досуг

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх