Алдарта дуушанай дурасхаал

Тайзанай саада талада Ким Ивановичай дуулажа  байһан видео зураглал табихадань, тэрэнэй суута ааринуудай зэдэлхэдэнь, ямаршье залуугаар энээхэн дэлхэйһээ халижа ошоо гээшэб гэжэ дурсан уярнабди.
454
3
Буряад  арадай алдарта хүбүүн, агууехэ дуушан Ким Иванович Базарсадаевай түрэһөөр 80 жэлэй ойдо зорюулагдаһан Уласхоорондын залуу дуушадай V урилдаан апрелиин 15-да Буряадай гүрэнэй академическэ дуури бүжэгэй театрта боложо үнгэрбэ. Табадахияа боложо байһан энэ урилдаан бэлигтэй залуу дуушадые  дэмжэхын тула байгуулагдаһан Ким Базарсадаевай нэрэмжэтэ Соёлой  Жасын ажаябуулгаар бүтэдэг юм. Энэ Жасые Ким Ивановичай наһанай нүхэр Серафима Даниловна Базарсадаева толгойлдог юм.

Тайзанай саада талада Ким Ивановичай дуулажа  байһан видео зураглал табихадань, тэрэнэй суута ааринуудай зэдэлхэдэнь, ямаршье залуугаар энээхэн дэлхэйһээ халижа ошоо гээшэб гэжэ дурсан уярнабди.

-Ким Иванович Базарсадаев гайхамшаг талаан бэлигтэй дуушан байһан гээшэ.  Тэрэ Буряад орондо, Ород гүрэндэ мэргэжэлтэ дуури урлагай хүгжэлтэдэ ехэхэн хубита оруулһан байна. Тэрэ түрэл арадаа түлөөлжэ, Буряад Уласаа дэлхэй дүүрэн суурхуулаа юм. Ким Ивановичай үргөөд ябаһан тугые мүнөөнэй залуу дуушад-лауреадууд дээрэ үргэн, хэжэ байһан зохёохы ажалыень үндэр хэмжээндэ үргэлжэлүүлжэ байна гэжэ хэлэхэ байнаб,-гээд Соелой яаманай сайд Тимур Гомбожапович Цыбиков онсолон тэмдэглэбэ.

Агын Буряадай тойрогой засаг дарга Бата Сайнсакович Доржиев Ким Базарсадаев тухай дурсалгын һайхан  үгэнүүдые хэлээд, залуу дуушад-лауреадуудые туйлаһан илалтаарнь амаршалба.

Табадахи урилдаанда Ород Уласай, Монгол Уласай 15 дуушад хабаадаа. Энэ урилдаан анхан эхилхэдээ, можо хоорондын байгаа. Мүнөө Уласхоорондын хэмжээндэ гараад, сэгнэшэгүй дээдын дээдэ зиндаатай болоод байна гээшэ.  Алдарта дуушанай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан Уласхоорондын урилдаанай илагшадта шагнал барюулгын ёһолол эхилбэ.

Буряад Уласай соёлой яаманай министрэй уялга дүүргэгшэ Тимур Цыбиков Гран при шагнал, мүн лауреадай нэрэ зэргэ Буряадай гүрэнэй академическэ театрай дуушан Михаил Пироговто барюулба. Буряадай  гүрэнэй  академическэ театрай дуушан Мэргэн Санданов, Монгол Уласай гүрэнэй дууриин театрай дуушан Дашноров Эрдэнэ-Очир хоёрто I шатын Диплом ба лауреадай нэрэ зэргэ олгогдобо. Монгол Уласай дууриин дуушан Дорж Цэдэн Бат-Эрдэнэдэ  II шатын Диплом,  лауреадай нэрэ зэргэ, Буряадай хүгжэмэй колледжын оюутан Анатолий Бадаевта III шатын Диплом, лауреадай нэрэ зэргэ хүртэбэ. Монголой дууриин дуушад  Очирсайхан Эрдэнэ, Ценд-Аюш Амарболд, Санкт-Петербургын Мариинска театрай дуушан Сергей Хмелевский  гэгшэд дипломантнуудай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Агын тойрогой түлөөлэгшэ залуу дуушан Далай Жаргалов «Найдал” гэһэн шанда хүртэбэ.

Уласхоорондын залуу дуушадай V урилдаанай лауреадууд болон дипломантнууд,  абынгаа нэрэ нэрлүүлжэ ябаһан Эржена басаганиинь, Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан, Буряад Уласай арадай артистка, мүн Саяан хүбүүниинь, Санкт-Петербургын сэрэгэй тойрогой Дуун болон хатарай шуулгын дуушан, Буряад Уласай габьяата артист,  Ким Базарсадаевай аша басаган, консерваториин  оюутан Арюна Базарсадаева болон бусад гала-концертдэ дуу дуулажа,  мэргэжэл шадабарияа харуулба, бидэнэй зүрхэ  сэдьхэл баясуулба.

Энэ урилдаанай жюриин гэшүүд Бадма Гомбожапов, Ород Уласай габьяата артист Дамба Занданов, Монголой гүрэнэй дуури бүжэгэй театрай  гол дуушан Балгансурэн Эрдэнтуя, Монгол гүрэнэй арадай артист Дэмбэрэлын Жаргалсайханай хүбүүн Жаргалсайханай Чингис, алдар суута   поп-опера «Нюанс» бүлгэмэй дуушад гала-концертдэ хабаадажа, бидэнэй үрэ зүрхыемнай уяруулба.

- Ким Иванович Базарсадаев гайхамшаг талаан бэлигтэй дуушан байһан гээшэ.  Тэрэ Буряад орондо, Ород гүрэндэ мэргэжэлтэ дуури урлагай хүгжэлтэдэ ехэхэн хубита оруулһан байна. Тэрэ түрэл арадаа түлөөлжэ, Буряад Уласаа дэлхэй дүүрэн суурхуулаа юм. Ким Ивановичай үргөөд ябаһан тугые мүнөөнэй залуу дуушад-лауреадууд дээрэ үргэн, хэжэ байһан зохёохы ажалыень үндэр хэмжээндэ үргэлжэлүүлжэ байна гэжэ хэлэхэ байнаб,-гээд  Тимур Гомбожапович Цыбиков онсолон тэмдэглэбэ.

Агын Буряадай тойрогой засаг дарга Бата Сайнсакович Доржиев Ким Базарсадаев тухай дурсалгын һайхан  үгэнүүдые хэлээд, залуу дуушад-лауреадуудые
туйлаһан илалтаарнь амаршалба.

Табадахи урилдаанда Ород Уласай, Монгол Уласай 15 дуушад хабаадаа. Энэ урилдаан анхан эхилхэдээ, можо хоорондын байгаа. Мүнөө Уласхоорондын хэмжээндэ гараад, сэгнэшэгүй дээдын дээдэ зиндаатай болоод байна гээшэ.  Алдарта дуушанай гэрэлтэ дурасхаалда зорюулагдаһан Уласхоорондын урилдаанай илагшадта шагнал барюулгын ёһолол эхилбэ.

Буряад Уласай соёлой яаманай министрэй уялга дүүргэгшэ Тимур Цыбиков Гран при шагнал, мүн лауреадай нэрэ зэргэ Буряадай гүрэнэй академическэ театрай дуушан Михаил Пироговто барюулба. Буряадай  гүрэнэй  академическэ театрай дуушан Мэргэн Санданов, Монгол Уласай гүрэнэй дууриин театрай дуушан Дашноров Эрдэнэ-Очир хоёрто I шатын Диплом ба лауреадай нэрэ зэргэ олгогдобо. Монгол Уласай дууриин дуушан Дорж Цэдэн Бат-Эрдэнэдэ  II шатын Диплом,  лауреадай нэрэ зэргэ, Буряадай хүгжэмэй колледжын оюутан Анатолий Бадаевта III шатын Диплом, лауреадай нэрэ зэргэ хүртэбэ. Монголой дууриин дуушад  Очирсайхан Эрдэнэ, Ценд-Аюш Амарболд, Санкт-Петербургын Мариинска театрай дуушан Сергей Хмелевский  гэгшэд дипломантнуудай нэрэ зэргэдэ хүртэбэ. Агын тойрогой түлөөлэгшэ залуу дуушан Далай Жаргалов «Найдал” гэһэн шанда хүртэбэ.

Уласхоорондын залуу дуушадай V урилдаанай лауреадууд болон дипломантнууд,  абынгаа нэрэ нэрлүүлжэ ябаһан Эржена басаганиинь, Буряадай оперо болон баледэй театрай дуушан, Буряад Уласай арадай артистка, мүн Саяан хүбүүниинь, Санкт-Петербургын сэрэгэй тойрогой Дуун болон хатарай шуулгын дуушан, Буряад Уласай габьяата артист,  Ким Базарсадаевай аша басаган, консерваториин  оюутан Арюна Базарсадаева болон бусад гала-концертдэ дуу дуулажа,  мэргэжэл шадабарияа харуулба, бидэнэй зүрхэ  сэдьхэл баясуулба.

Энэ урилдаанай жюриин гэшүүд Бадма Гомбожапов, Ород Уласай габьяата артист Дамба Занданов, Монголой гүрэнэй дуури бүжэгэй театрай  гол дуушан Балгансурэн Эрдэнтуя, Монгол гүрэнэй арадай артист Дэмбэрэлын Жаргалсайханай хүбүүн Жаргалсайханай Чингис, алдар суута   поп-опера «Нюанс» бүлгэмэй дуушад гала-концертдэ хабаадажа, бидэнэй үрэ зүрхыемнай уяруулба.
Поделитесь с друзьями:

Комментарии3

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Аноним
19.04.2017 23:01
Намжилма Нанзатовна, хамалдыдта! "Буряад хэлэ, нэрэ гуй зон, зон бэшэ!!! Турэл хэлээ, нэрэ бусаагыт!!!", - ородор юум?
Язык - это душа народа. Язык жив – народ сохранился. Бережно храните родной язык, передавайте его своим детям и сделайте наказ – передавать его следующим поколениям.
Аноним
20.04.2017 16:36
Спасибо. Только перевод такой длинный, много длиннее того, что на бурятском. Почему?

Еще из раздела Досуг

Последние записи

12 декабря
19:12
31
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
32
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
153
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
118
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
155
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
216
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
376
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
151
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
576
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
273
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
197
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
204
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
691
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
347
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
283
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
321
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
423
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
330
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
834
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
16 ноября
14:40
283
3
Как дятел кузнецом работает
Красивая птица. Моногамен, трудяга, просто красавец. Санитар леса, даже по виду своему на доктора похож. Ну про это я рассказывал уже год назад, а вот его работу в кузнице я увидел впервые
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх