Общество
180

Байгша оной ноябриин 26-да Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси болохоор хараалагдана

Мүнөө депутадууд энэ сессидэ бэлдэжэ байнхай

Даб дээрээ һунгамалнуудай сесси дээрэ зүблэхэ зүйлдэ 38 асуудал оруулаатай. Жэшээлхэдэ, Буряад уласай бюджедүүд хоорондын харилсаан тухай хуулида, Буряад уласта бюджетна арга тухай хуулида хубилалта оруулха тухай хуулиин проектнүүд зүбшэгдэхэ байна. Тиихэдэ Буряад уласта пенсионерэй ажамидаралгын доодо захын хэмжээн тухай хуулида, манай уласай ажалай ветеранууд тухай хуулида хубилалта нэмэлтэнүүд оруулагдахаар хүлеэгдэнэ. Правительствын сагта Буряад уласай инвестиццин сайдай болон экономикын сайдай 2019-2020 онуудта инвестици оруулха талаар хэһэн хүдэлмэриин ашаг үрэ тухай асуудал хэлсэгдэхэ байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях