Алдарта Байгал – арюхан далай

Сэнхирхэн Сэлэнгэ мүрэн Байгалда шудхан ородог. “Байгалай номин эрье дээр бата һайхан алдартай...” гээд поэт Даши Дамбаев шүлэгөө зохёоһон гээшэ.
588
1
Байгал гээшэ дэлхэй дээрэ эгээн гүнзэгы ехэ нуур юм. Буряадууд  “алдарта Байгал арюухан далай” гээд дуулалдадаг юм. Байгал далай тон сэбэрхэн һайхан уһатай. Байгал далайда олон янзын амитан бии. Тоһон жараахай гансахан лэ Байгалай уһанда амидардаг. Байгалда хаб загаһан байдаг. Байгал далайдамнай омоли, хадарин, тула, хилмэ мэтын элдэб янзын загаһан элбэг юм. Сэнхирхэн Сэлэнгэ мүрэн Байгалда шудхан ородог. “Байгалай номин эрье дээр бата һайхан алдартай...” гээд поэт Даши Дамбаев шүлэгөө зохёоһон гээшэ.

Зунай амаралтын дүтэлхэ бүри олонхи зон байгаалиин үзэсхэлэн – Байгал далай тээшэ һанал сэдьхэлээрээ тэгүүлдэг гээшэбди. Заха хизааргүй үргэн Байгал далайн нюруугай миралзахые һайхашаан харахаяа, далайн эрье шадарай онсо һайхан агаараар сээжэ дүүрэн амилхаяа, алтан шарахан наран доро таашаан амархаяа, үльгэр домогто ороһон Буряад оронойнгоо аршаан дээжые хуу баран хамтаруулһан алдарта Байгалай эрдэни номин уһанһаань ама хүрэхэеэ улад зон хүсэнгүй яахань даа. Байгал үдэр соогоо хэды ондо ондоо боложо, шарайгаа хубилгажа, заримдаа сухалаа хүрэһэн мэтэ һүрөөтэй шэрүүнээр шуухиран, туулган хүндэ долгидоо удаа дараалан маанад хүрэтэр мухарюулан, дошхон долгидынь сагаан хөөһөөр хушагдан, холо хүрэтэр уһанай сэсэртэр хүсэтэйгөөр орьёлон долгилжо байха, гэнтэ аалин номгон янзаар намхалзажа, намдууханаар эбһээлжэ байһандал үзэгдөөд, сэгээн хүхэ огторгой доро далай дууража байһандал һанагдаха. Байгаалиин үзэгдэл өөр өөрынхеорөө өөрсэ һонин аялга аашатай ха юм даа. Үльгэр домогто хөөрэлдэдэг Хоридой мэргэн баабай, Хун шубуун эжымнай, элинсэг хулинсагнай һанагдаад, мүнхэ байгаалиин мүнгэлиг тобшо тоборюулганууд ойндо ороодхихонь гайхалгүй.

Байгал далай дээрэ үүрэй сайхые угтаа һэн гүт? Хадын хяра аргаахан ягаарһаар, үлгэн дэлхэй үнгэ орон гэгээршэхэ. Үргэн дэлюун далайн нюруу һүниин харанхы сооһоо улаалзама тала мэтэ дүлэ татан бадарха. Түмэн олон шубуудай жэрьеэн сооһоо хүн бүхэндэ танил дадал хүхы шубуун ирагуу дуугаа татан, мүндэлжэ ерэһэн үдэртэ хүсэл, зориг түгэлдэр хабаадахыемнай уряалан дуудаһандал үзэгдэхэ. Улаан дүлөөр соробхилжо байһан мэтэ Байгалай долгиной саада шэлэнүүд дээгүүр хүбэн сагаан үүлэд урданай домог соохи гайхамшагта шубуундал дэбин-дэбин дэгдэхэ. Уданшьегүй улаан шара наранай гаража ерэхэдэ, Байгалай уһан эрдэни зэндэмэниин ялагарһаа өөрэгүй гэрэлтэй, ногоон хүхэ болошодог. Тэдэнэй нюруу дээгүүр түмэн хурса элшэһээнь ялагар хибэс дэбдиһэндэл, зурууд зурууд ута мүрнүүд хүнэй нюдэ һаргаан зурагас гэхэнь хабатай даа.

...Дулаахан наратай үдэр. Сэнхир хүхэ огторгой хараани холо газарта номин далайтай нэгэ болон ниилэжэ байһандал харагдаад, гайхамшаг гоёор зураг дэлгээнэ. Ямар амтатай агаар гээшэб! Байгалай уһа альган дээрээ амталнабди. Хүнэй хүлэй гэшхээгүй гэхээр хүжэ ногоон эрье дээрэ хубсаһаа тайлажа уһанда оронобди. Далайн долгид үбсүүемнай аалихан нэшэнэ. Долгин бүхэнтэй бидэнэй бэедэ хүсэ шадал нэмэн орожо, Байгал далаймнай бидэниие аршаанлажа, арюудхажа, адислажа байһандал үзэгдэбэ. Далайн эрье дээрэ гараад амаржа һуухада аятай даа. Сахалинууд сэхэ долгин дээрэ һуугаад, нэгэ дээшээ, нэгэ доошоо дүүжэндэнэ.

Холоһоо харахада, мушхараад ерэжэ байһан долгидые доогуураа үнгэргэн, нэгэ газартаа һуужа байһандал. Сахалинууд эдишэ бэдэржэ, үндэр дээрэһээ эгсэ доошоо шэдэһэн шулуундал шуумайнад. Хараһаар байтарнай, нэгэ сахали шумууһан түргөөр доошоо бууха зуураа, нэгэ мүнгэлиг загаһа хушуундаа зуугаад ниидэжэ ябашаба.

Арюухан Байгал далайгаа, аятайхан энэ үдэшын наранай туяа зүрхэндөө хадагалан, алтан дэлхэйн “гайхамшаг эрдэни зэндэмэни”  Байгал далайгаа шэртэн хаража, омогорхожо, бахархажа, баярлажа бусаа бэлэйбди.

Поделитесь с друзьями:

Комментарии1

Авторизуйтесь, чтобы оценивать комментарии
и получать уведомления об ответах
Войти на сайт
Ваш комментарий
Аноним
17.06.2017 23:46
Байгал далейн нэрэнин ханаhа быы болоhон гэшэб? Ямар утхаар имэ нэрэ зууhэн бэ?
Нэгэ зариман Бай гал гэнэ, ехэ галей байhан ха гэд
нугодэнин Бай гол гэхэ байна, ехэ уhанай тогтохода

Анханэй хоритумэдэ баа эхиридудэ тухэ соносходо
90 онудтай энэ нютагhа турюулод барун тэшэ ошоhон байна
390 онудар Европо руу гунну гэжэ нэртэй ехэ дайсан ороhон байна. 800 онудар хэрэгэнгэ мудахада нютагруу га тэгэлhэнэд байна. Теэд хайша ошохо хана нютагнаймнай байхааба гэжэ асудал гараха ёhотай бшуу. Нютагай ерэжэйhан зон эли хада ула гол мурэн тухай хуоролдод харгылха ёhотой бшуу.
Энэндэрhэ бодобол Байгал далемнай эли ехэ уhан хэлэн дерэ тогтохор нур далай бахада хуоролдонсо ородог байhан байхай.
Сашиин болбол энэни юн гэжэ нэрлехэб гэхэдэ
Хуней хуоролдогор ЕХЭ НУР ДАЛАЙ БАЙХАЛ гэдэг байга юмугу гэжэ hанагдана.

Ереhэн зон хуу ами амяра сугларха юhотой бшу.
Эхиридуднай ИР НАША - ИР КУД гэжэ суглара бэзэ hанагдана
Хори Тумэд Залатан Эрэгты - ЗАЛА ЭР -ЗАЛАИРИ =ЗАЛАРИ

Еще из раздела Досуг

Последние записи

13 декабря
16:20
326
1
Как выбирать банковские вклады?
Где лучше открыть банковский вклад? Это самый частый вопрос, который мне задают. Эта статья поможет Вам научиться самостоятельно выбирать лучший для Вас банковский вклад
12 декабря
19:12
353
1
Стартап за 2 недели - это реально?
Продолжаю вести свой блог о кухне медиа и ГК "Информ Полис". Сегодня поделюсь результатами работы нашей компании Yello Digital. Шесть дней назад компания запустила новый ресурс redprice.city, о том что получилось и к чему мы стремимся читай в этой записи.
12 декабря
17:01
198
Как поменять права в МФЦ?
Эта информация для вас, если вы потеряли водительское удостоверение, его украли или документ просто требуется заменить
11 декабря
11:20
183
Жги
Только я решил определиться в своей блогерской жизни - подумал занять нишу, которая вроде пустует: хвалить российское кино, как так же решили все остальные. И все блогеры и влогеры едины во мнении, что новый российский фильм очень хорош!
8 декабря
10:41
128
Арадай дуунууд гайхамшаг гоё!
Дуунай номуудые хэблүүлхэдэнь, шарын шажанай магтаалнууд, харын шажанда хабаатай дуунууд, бөө, удаганай дуудалгануудые номдо оруулдаггүй, хоридог байгаа.  Мүнөө саг һайн тээшээ эрьеэд, зүбшөөхэдэнь, Нумаа багша “Буряад арадай дуунай түүбэри” шэнэ ном соогоо урдань хэблэгдээгүй дуунуудые    арад түмэнэй анхаралда табиба гээшэ.
7 декабря
10:33
174
Россельхозцентр. 10 лет в сфере услуг АПК
В ноябре исполнилось 10 лет образования ФГБУ "Российский сельскохозяйственный центр", объединившего в себе учреждения с многолетней и богатой историей - государственные семенные инспекции и государственные территориальные станции защиты растений
5 декабря
19:00
234
Агууехэ Пушкинай шүлэгүүд буряадаар
Гараар бэшэ, ураар хүшөө өөртөө бодхоогооб,
Газардахагүйл тэндэм зоной үер замууд,
Александрийска баганаһаа дээгүүр толгойгоо
Абан омогоор үргэбэ ябууд.
1 декабря
15:16
390
Минтранс Бурятии не в полном объеме исполняет решения летней встречи дорожников с Цыденовым
По её итогам был принят ряд важных для отрасли решений, в том числе проведение торгов на следующий строительный сезон в октябре-ноябре 2017 года
1 декабря
10:18
164
Наhанай табсангууд
Хори наһан хоёр хонгор һогоон,
Хайра сэдьхэл, инаг дуран, эдир наһан,
Хореод наһан холборхой,
Харгын һалаа олонтой.
29 ноября
10:00
590
6
К Черепахе, греться! И чуть про новую скульптуру
На памятнике природы черепахи опять нет берёзки. Её срубили в феврале, летом кто-то опять пытался пристроить новую, а сейчас её нет. Затея с берёзкой вряд ли получится, ветер и килограммы льда осенью не дадут ей прижиться и закрепиться корнями на камне
29 ноября
09:45
282
Болот Ширибазаров - өөрын харгытай уран зохёолшон
УГААР ДАМЖАҺАН АБЬЯАС БЭЛИГ
Уг дамжан али нэгэн түрэлэйнгөө талаан бэлигые, абьяас шадабариие халан абажа түрэдэг табисуур байдаг. Болот Ширибазаров Буряадай суута уран зохёолшо Дашарабдан Батожабайн Ширибазар дүү хүбүүнэй ашань хадаа, уран зохёолдо, драматургида ерэхэл ёhоороо ерэхэ байгаа, юундэб гэхэдэ, шүлэг зохёохо, уран бүтээл буйлуулха гэһэн суранзан шэнги татаса, эрмэлзэл  шуhа мяхан соонь эбжэгэнэжэ байгаа ха юм
29 ноября
09:44
207
Киберспорт в Улан-Удэ
Всероссийская киберспортивная студенческая лига (или просто – Студенческая лига) – это соревнования сборных университетов, которые организованы Федерацией компьютерного спорта России и проводятся в течение всего учебного года
27 ноября
10:33
210
Ёохор яагад хатархаб
Хори буряадуудай ёохор, Ольхон ёохор, Арбагай ёохор, Тyнхэнэй ёохор
27 ноября
10:27
707
18
Затопили - задохнулись
В нашем городе две ТЭЦ, первая стоит почти в центре, вторая на юге города. Но не они дают такой смог. Со всех сторон город окружает деревня, одноэтажный Улан-Удэ, размерами превышающий крупноэтажную застройку раз в пять
27 ноября
10:23
354
Посвящается всем верующим!
Большой Будда - это самая внушительная достопримечательность на Пхукете и самое большое изваяние Сидящего Будды в Таиланде

24 ноября
17:38
301
Была квартира служебная, стала приватизированная
История о том, как мы добивались признания права собственности клиента на служебную квартиру, в которой он жил с 2003 года
22 ноября
15:07
332
1
В Бурятии появится сайт Союза дорожников. ВИДЕО
Разрабатываем сайт для Союза дорожников Бурятии. Думаю, до Нового года запустим!
21 ноября
10:23
447
«Зерцало мудрости» Эрдэни Хайбзун Галшиева или #точкакипения по-бурятски
Субботнее утро я провела в точке кипения по-бурятски.
20 ноября
12:59
350
Птица счастья
Миллионы лет назад голубые сороки дружно жили от Атлантики до Тихого океана, но потом с севера пришёл ледник и разделил единый народ голубых сорок, как корейцев в сорок пятом. Восточные и западные сороки за прошедшие тысячелетия так и не подумали объединиться назад. Как родню друг друга не признают и даже не переписываются.
19 ноября
10:56
912
1
Стихи бурятских поэтов
- А можно ли вечно жить? - я спросил
старика настойчиво и тревожно.
Старец трубку свою погасил
и тихо ответил:
- Можно…
Показать больше
Серебряная стрела Ежегодная бизнес-премия от ИД Информ Полис
Как в Улан-Удэ работает бизнес по доставке продуктов из Бурятии В Бурятии окулист открыла бизнес, спасший зрение многих людей Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы Как предприниматель нашел рентабельную нишу в строительном бизнесе Как в Улан-Удэ открыть группу продленного дня Виктория Дымчикова о предпринимательских секретах стоматологии в Бурятии Как в Бурятии бизнес-леди сражается за место «под солнцем» В Улан-Удэ чиновница стала профессиональной швеей Семья из Улан-Удэ зарабатывает на любви к селфи Как молодой бизнес-леди удалось поставить бизнес отца «на новые рельсы» Инна Ивахинова рассказала об открытии собственной школы в Бурятии Предприниматель легко раскрутил один из брендов Бурятии Бизнес по-джентльменски. Предприниматель из Бурятии ведет несколько дел одновременно Как кадастровый инженер стал получать заявки со всей России Нужны ли детские кафе в Улан-Удэ? Как успешно стартовать и превысить финплан в первые три месяца работы Семья Цыдыповых успешно осваивает грантовые средства Предприниматель развивает шахматное дело в Бурятии Как в Улан-Удэ молодые люди создали надежное агентство рекламы Как заработать на любви к квестам? Как простая девушка стала раскручивать туры по Бурятии Как фриланс превратить в бизнес. В Улан-Удэ предпринимательница занимается «сладким» делом Дизайнер Бурятии рассказал о работе на себя Секрет успеха единственного ресторана корейской кухни в Улан-Удэ В Улан-Удэ семья зарабатывает на возрождении традиций предков В Улан-Удэ производят качественную этническую мебель Создай себя сам. История успеха руководителя интернет-магазина «Барис онлайн» В Бурятии предприниматель организовал СТО на колёсах В Улан-Удэ молодые люди открыли предприятие по производству ореховой пасты Как строится работа самой большой сети ритуальных услуг в республике Бизнес-вундеркинд из Улан-Удэ зарабатывает серьезные деньги в 15 лет «Мы варим джем из дикоросов». Предприниматели предлагают настоящие витамины Как музыкант стал сыроделом. Фермерство как образ жизни История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Как предприниматель из села возродил бизнес по производству пива в Бурятии Женщина из Улан-Удэ открыла бизнес своей мечты Бизнес, основанный на доверии, или Доверие как основа бизнеса Молодая предпринимательница заботится о здоровье жителей Бурятии Мать и дочь открыли сеть магазинов с супергероями Как работает один из первых частных детских садов в Улан-Удэ Андрей Малханов: «Мы продвигаем бренд бууз за счет известных всем бургеров» Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Известные девушки Бурятии стали делиться в соцсетях фото в нижнем белье Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей MoreArt - проект, рожденный в любви Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? В Улан-Удэ предпринимательница создает развивающие модули для детей В Кабанском районе работает единственная в Бурятии круглогодичная теплица Попав под сокращение на работе, мужчина открыл свою ферму В районе Бурятии проверяющие органы поставили бизнес «на колени» «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Улан-Удэ малыши посещают уникальную школу футбола Кооператор со стажем переживает за экологию Бурятии В Бурятии «Кооппроизводство» сдерживает цены на продукты питания Как улан-удэнцы научились превращать свои расходы в доходы? В районе Бурятии хотят выбирать, что нравится, а не то, что залежалось на прилавке Почему жители Бурятии так любят магазины Буркоопсоюза Как в Улан-Удэ построить дом зимой? Где в Бурятии делают вкусный хлеб? В Бурятии работает салон приданого для «Богатой невесты» В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке В Улан-Удэ женщинам помогают обрести счастье в личной жизни В районе Бурятии предприниматель решил помогать автомобилистам В Бурятии предприниматели возвели храм для всего села Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Как предприятие по производству стройматериалов в Бурятии масштабировалось в другие регионы История успеха владельца заведений во Вьетнаме и в России В Бурятии предприниматель занимается производством металлических изделий Продукция компании «Байкальский знахарь» пользуется спросом по всей России Экс-железнодорожник успешно занимается оптовой торговлей Предприниматель из Бурятии очищает водоемы, решает проблемы российских и зарубежных фермеров Как зарабатывать на создании игр и путешествовать по миру? «Ажур Текс» - с любовью к близким Мясные снеки из Бурятии пробуют на Сахалине и в Монголии В Бурятии работает крупнейший оператор навигационной деятельности на Дальнем Востоке Голосование: кто из предпринимателей достоин «приза зрительских симпатий» «Серебряная стрела - 2017». Как проходил отбор номинантов
Наверх