Роберт Рождественский "РЕКВИЕМ" на бурятском и русском языках
Главное Популярное Все
Войти

Роберт Рождественский "РЕКВИЕМ" на бурятском и русском языках


974

Люди!

Покуда сердца

стучатся,-

помните!

Какой ценой

завоевано счастье...

ПОЭМЭҺЭЭ ХЭҺЭГ

Бү мартагты!

Үдэр гарагай һубаряан дундуур

Бү мартагты!

Үе сагай эрьеэн соогуур

Бү мартагты!

Энэ наһандаа

Эрьен ерэхэгүйшүүлые

Бү мартагты!

Гажараажа сэдьхэлээ

Бү уйлагты,

Гашуун нулимсаа

Бү адхагты.

Байлдаанда унагшадай арюун дурасхаал

Байха наһандаа сахижа ябагты!

Хүгжэм дуугаараа, таряагаараа,

Хүсэлөөрөө, шүлэгөөрөө

Алуулһан сэрэгшэдэй алдар солые

Али байхаараа үргэжэ ябагты!

Хүнүүд!

Хүрин зүрхэнэйнгөө сохилоо сагта

Бү мартагты!

Амар жаргалайнгаа

Ямар сэнгээр олдоһыень

Бү мартагты!

Дуулим дэлхэйгээр

Дуугаа дуулахадаа,

Аялгалха аргагүй

Хүнүүдые бү мартагты

Үри хүүгэдтээ хэлэжэ үгэгты!

Аша гушадаа хэлэжэ үгэгты!

Алтан дэлхэйн байгаа сагта

Агшан зуурашье бү мартагты!

Мүнгэн тооһондол сасарһан олон

Мүшэд тээшэ ниидэн ябахадаа,

Тэмсэлэй дүлэн соогуур унаһан

Тэдэ зониие бү мартагты!

Хүрьһэтэ дэлхэйн түмэн хүнүүд,

Хүлгөөтэ хабараа угтан  ябагты.

Хараал шэнгээһэн аюулта дайе

Халюун дэлхэйн хүнүүд, усадхагты.

Саг  жэлэй һубаряан соогуур

Сарюун,  арюун хүсэл эрмэлзэлээ

Амидаралай һудалаар, ажабайдалаар тэдхэгты!

Зүгөөр тэдэниие - эрьен ерэхэгүйшүүлые

Зүрхөөрөөшье, сэдьхэлээрээшье-хэзээдэш бү мартагты!
Баатар Батоевай оршуулга.Роберт Рождественский РЕКВИЕМ
ОТРЫВОК ИЗ ПОЭМЫ

Помните!

Через века

через года -

помните!

О тех

кто не придёт

никогда, -

помните!

Не плачьте!

В горле сдержите стоны,

горькие стоны.

Памяти

павших

будьте достойны!

Вечно

достойны!

Хлебом и песней,

мечтой и стихами,

жизнью просторной,

каждой

секундой,

каждым дыханьем

будьте достойны!

Люди!

Покуда сердца

стучатся,-

помните!

Какой ценой

завоевано счастье,-

пожалуйста,

помните!

Песню свою

отправляя в полёт ,-

помните!

О тех

кто уже никогда не споёт,-

помните!

Детям своим расскажите о них,

чтоб запомнили!

Детям

детей

расскажите о них,

чтоб запомнили!

Детям

детей

расскажите о них,

чтобы тоже

запомнили!

Во все времена

бессмертной Земли

помните!

К мерцающим звёздам

ведя корабли,-

о погибших

помните!

Встречайте трепетную весну,

люди Земли!

Мечту пронесите через года

и жизнью наполните!..

Но о тех,

кто уже не придёт

никогда,-

заклинаю,-

помните!

Читать далее