ГЭС
1525

Солонго сэсэрлигэй Эдир Гэсэр, Эдир Дангина

Сэсэрлигэй ажалшад  «Υндэhэн арадаймнай эхин» гэhэн түлэб хэдэн жэлэй туршада бэелʏʏлнэ. Тиихэдээ буряад арадайнгаа «Сагаалган», ород арадай «Масленица» hайндэрнуудые, «Эдир Гэсэр ба Дангина», «Добрый Молодец и Русская Краса» гэhэн конкурснуудые хэдэн  жэлэй туршада ʏнгэргэнэ. Энэ hайндэрнʏʏдые ʏхибʏʏд болон гэртэхин аргагʏй дуратайгаар суг хамта бэлдэдэг юм.

Улаан-Yдэ хотын Аэропорт шадар оршодог  15-дахи “Радуга”-«Солонго» гэhэн хʏʏгэдэй сэсэрлигтэ Сагаалганай баярта зорюулагдаһан  “Эдир Гэсэр”-“Эдир Дангина” гэһэн урилдаан  февралиин 21-дэ болобо. Сэсэрлигэй ажалшад үхибүүдые дуулажа, хатаржа, шүлэг сээжэлдэжэ һургана. Наһандань тааруулаад буряад хэлэ, дуу хүгжэм,  ёһо заншал, соёл урлаг үхибүүдтэ заадаг юм. Сагаалганай удхаар  танхим соохиие гоёор шэмэглээтэй. Һүр жабхаланта хүгжэм зэдэлжэ, тойроод баярай оршон байдал тогтоно.  Буряад заншалта эдеэнэй дээжэ: сагаан эдеэн  табаг,  мяхан  табаг, элдэб шараһан, булаһан амтата эдеэн олоной үзэмжэдэ табигданхай. Үндэһэн хубсаһаа гоёжо үмдэһэн “Солонго” сэсэрлигэй хүмүүжэмэлнүүд хүтэрэлдэн,  урма бадаруулма хүгжэм доро  жагсаалда алхалба. Аба эжынэр, түрэлхид, сэсэрлигэй ажалшад  олоороо сугларанхай, альгаа ташан угтаба.  Сагаалганай амаршалганууд, дуунууд, шүлэгэй, юрөөлэй дээжэ үгэнүүд буряад хэлэнэй баяниие дахяад тодоруулба. Иигэжэ “Солонго” сэсэрлигэй үхибүүд бага балшар наһанһаа  иимэ  эдеэтэй, иимэ хубсаһатай, иимэ зан заншалтай арад зон гээшэбди гэжэ  ойлгожо абана. Үхибүүдэйнгөө иимэ һургаалай хэшээл  абажа байхада, түрэлхид өөһэдөө олон юумэ мэдэхэ болоно. Үхибүүдтэеэ суг хамта “Эдир Гэсэр, эдир Дангина” урилдаанда хабаадажа байхадань хэды һайхан гээшэб?!  Энэ сэсэрлигэй үхибүүд жэл ерэхэ бүри буряадаар дуу дуулахадаа, юрөөл хэлэхэдээ бэрхэнүүд боложол байна.

Манай мэдэhээр, Аэропорт hууринда Буряад ороноймнай олон ʏндэhэ яhатан эбтэй hайханаар ажаhуудаг: буряадууд, ородууд, холын Дагестанhаа, Армениhээ, Киргизиhээ болон бусад нютагуудhаа ерэhэн улад зон. Тиин энээнhээ уламжалан туд сэсэрлигэй багшанар ɵɵрынгɵɵ ажалай тʏсэб зохёонхой. Эндэ хʏʏгэдэй сэсэрлигтэ ябадаг ʏхибʏʏдтэ зорюулагдаhан олон түлэбүүд  бэелʏʏлэгдэhэн ба мʏнɵɵшье бэелʏʏлэгдэжэ байдаг.
“Солонго” сэсэрлигэйхид  hуралсалай ба хʏмʏʏжʏʏлгын олон шэглэлээр ехэ ажал ябуулжа байдаг. Тэрэ зохёохы шэглэлнʏʏдэйнь гол удхань нэгэ: «Мүнөө сагай ʏхибʏʏдые бага балшар наhанhаань буряад, ород арадуудай тʏрэлхи хэлэеэ,  ёhо заншалнуудаа, тʏʏхэеэ, hайн hайхан hургаалнуудаа мэдэдэгээр hургана. Тус сэсэрлигтэ ганса өөрынгөө тʏрэл хэлэ бэшэ, харин Байгал шадар ажаhуудаг олон ондоо ʏндэhэ яhатанай хэлэнʏʏдые, соёлые, тʏʏхые  ʏзэлсэхэ, тэдэниие хʏндэлхэ гэhэн зорилготой юм».

Хүүхэлдэйдэ үндэhэн хубсаhа оёод үмэдхүүлжэ, буряад гоёолтонуудые, гарай бэлэгүүдые (сувенирнүүдые), шабараар, ʏйhɵɵр, модоор, тʏмэрɵɵр  нааданхайнуудые дархалжа үхбүүд һурадаг  юм.
Сэсэрлигэй хүмүүжүүлэгшэд  болон гэртэхин арадай наадануудай, үндэһэтэнэй  hайндэрнʏʏдэй хүтэлбэри зохёожо, «Буряад hэеы гэр», “Будамшууда айлшалалга”, «Чингис хаанай замаар», «Байгал – дэлхэйн эрдэни зэндэмэни», «Yндэhэн хубсаhанай музей-театр» гэhэн мини-музейнʏʏдые байгуулаа hэн. Тиин Буряад орон, тэрэнэй байгаали тухай фильмуудые, пособинуудые, слайднуудые, презентацинуудые, видеотекэ, аудиотекэ, рекламын ролигуудые тэдэ байгуулаа.

Гадна сэсэрлигэй коллектив  «Υндэhэн арадаймнай эхин» гэhэн түлэб хэдэн жэлэй туршада бэелʏʏлнэ. Тиихэдээ буряад арадайнгаа «Сагаалган», ород арадай «Масленица» hайндэрнуудые, «Эдир Гэсэр ба Дангина», «Добрый Молодец и Русская Краса» гэhэн конкурснуудые хэдэн  жэлэй туршада ʏнгэргэнэ. Энэ hайндэрнʏʏдые ʏхибʏʏд болон гэртэхин аргагʏй дуратайгаар суг хамта бэлдэдэг юм.
Хʏмʏʏжʏʏлэгшэд тʏрэлхидтэй хамта эдэ hайндэрнʏʏдтэ зорюулhан ʏхибʏʏдэй гараараа хэhэн, зураhан бʏтээлнʏʏдэй гоё hайхан ʏзэсхэлэн бэлдэдэг юм. Тус сэсэрлигэй ʏхибʏʏдтэ ʏйhɵɵр хайшан гэжэ бʏтээлнʏʏдые хэхэб гэжэ Буряад ороноймнай мэдээжэ багша Валерий Дашиевич Цыбиков заадаг юм. Энэ хадаа ʏхибʏʏнэй хадужа абахада, ухаан бодолоо гүйлгэхэдэ,  хэлэндэ болон бусад гүн ухаагаа гүнзэгырүүлгэдэ ехэ нʏлɵɵ ʏгэдэг.  Υхибʏʏдшье иимэ ажалнуудые хэхэдээ, ехэтэ баярладагынь гайхалгʏй: эжы абадаа ʏйhɵɵр бʏтээгдэhэн сувенирнуудые бэлэглэжэ, тэдэнээ  ехэтэ гайхуулдаг заншалтай.
Гадна тʏрэлхид урилдаанда ʏхибʏʏдээ hайханаар, гоёор хубсалуулжа, мʏрысөөнэй даабаринуудые ехээр оролдожо бэлдэдэг юм.
Хэнэйшье мэдэhээр, сэсэрлигтэ хʏдэлдэг хʏн бʏхэн аргагʏй харюусалгатай ажалтай. Эндэ ажалдаа дуратай, мэргэжэлдээ шадабаритай,  үхибүүдтэ эльгэ нимгэн хандасатай бэрхэ багшанар, хʏмʏʏжʏʏлэгшэд, ажалшад, эдеэ бэлдэгшэд хʏдэлдэг юм

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях