НХ
1439

Малгай оёхо тухай ном хэблэгдээ

Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ ааб даа. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
Сэлэнгын Ноёхон нютаг тоонтотой Ханда Нимажаповна Данжеева Үндэһэтэнэй буряад лицей-интернадта технологиин багшаар хүдэлжэ байхадаа, буряад хубсаһан тухай шэнжэлэлгын ажал эхилһэн юм. Тэрэ үедэ нэгэдэхи лицей-интернадай захирал байһан Жалсан Батуевич  Санжиев һурагшадые буряад арадай  үндэһэн хубсаһа оёжо һурагты,  Ханда багшада яагаад  оёхоб гэжэ шэнжэлгэ хэгты, заабаринуудые бэшэгты гэжэ хэлэдэг байгаа. Ханда Данжеева  өөрөө буряад хубсаһа оёхо дуратай хадаа улам абьяастайгаар ажалаа ябуулаа һэн.

Шэнжэлһэн үзэһэнээ согсолжо, малгай яагаад оёхоб гэһэн заабаринуудтай ном ородоор хэблүүлээ юм. Оройдоол 100 хэһэгээр  хэблэгдэһэн энэ  ном  хоморой болонхой байна.

Буряад арадай үндэһэн малгай нэгэ  адлихан байгаа  үгы. Малгай, дэгэл,гутал эзэнэйнгээ  ямар уг унгитай, ямар нютагай хүн байһыень гэршэлдэг.
-Урдандаа хүнэй малгай хатуу байгаагүй.  Хүшэжэ оёод, бэедэнь даруулаад оёходонь, бодоод байгаашье һаа,эбхэжэрхихээр зөөлэн байгаа.Мүнөө  сагта хүбөөень ехэ үндэрөөр хэдэг болодонхой, урдань оройдоол 5-7 сантиметр байгаа,-гээд Ханда Нимажаповна хөөрэнэ.

Сэлэнгын Ноёхон нютаг тоонтотой Ханда Нимажаповна Данжеева Үндэһэтэнэй буряад лицей-интернадта технологиин багшаар хүдэлжэ байхадаа, буряад хубсаһан тухай шэнжэлэлгын ажал эхилһэн юм. Тэрэ үедэ нэгэдэхи лицей-интернадай захирал байһан Жалсан Батуевич  Санжиев һурагшадые буряад арадай  үндэһэн хубсаһа оёжо һурагты,  Ханда багшада яагаад  оёхоб гэжэ шэнжэлгэ хэгты, заабаринуудые бэшэгты гэжэ хэлэдэг байгаа. Ханда Данжеева  өөрөө буряад хубсаһа оёхо дуратай хадаа улам абьяастайгаар ажалаа ябуулаа һэн.

Шэнжэлһэн үзэһэнээ согсолжо, малгай яагаад оёхоб гэһэн заабаринуудтай ном ородоор хэблүүлээ юм. Оройдоол 100 хэһэгээр  хэблэгдэһэн энэ  ном  хоморой болонхой байна.

Буряад арадай үндэһэн малгай нэгэ  адлихан байгаа  үгы. Малгай, дэгэл,гутал эзэнэйнгээ  ямар уг унгитай, ямар нютагай хүн байһыень гэршэлдэг.
-Урдандаа хүнэй малгай хатуу байгаагүй.  Хүшэжэ оёод, бэедэнь даруулаад оёходонь, бодоод байгаашье һаа,эбхэжэрхихээр зөөлэн байгаа.Мүнөө  сагта хүбөөень ехэ үндэрөөр хэдэг болодонхой, урдань оройдоол 5-7 сантиметр байгаа,-гээд Ханда Нимажаповна хөөрэнэ.
Ханда Данжеевагай “Технология пошива бурятской шапки” гэжэ ном олдошогүй хоморой болонхой. Хүн зондо хэрэгтэй байхадань тэрэ дороо тарашана гээшэ. Гүрэн  түрэ, засагай зургаанууд мүнгэ  үгэжэ, дахяад хэблэхэдэ туһалха аабза гэжэ найданабди. Хүн зондо хэрэгтэй ном гээшэ бэддаа.
Мүнөөдэрэй  байдалаар буряадууд үндэһэн хубсаһаяа һонирходог, үдэр бүри үмэдөөдшье ябаха дуратай зон олон боложо байна. Тиимэ һэн тула, Ханда Нимажаповна Данжеевада     шэнжэлгын ажалаа үргэлжэлүүлжэ, яагаад буряад дэгэл, тэрлиг, гутал оёхоб  гээд заабаринуудые зохёогыт гэжэ гуйха байнабди.

Мүнөөдэрэй  байдалаар буряадууд үндэһэн хубсаһаяа һонирходог, үдэр бүри үмэдөөдшье ябаха дуратай зон олон боложо байна. Тиимэ һэн тула, Ханда Нимажаповна Данжеевада     шэнжэлгын ажалаа үргэлжэлүүлжэ, яагаад буряад дэгэл, тэрлиг, гутал оёхоб  гээд заабаринуудые зохёогыт гэжэ гуйха байнабди.Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях