Народный Хурал
2623

Владимир Павлов санитарна автоунаануудай түлхюурнуудые барюулба

Фото: пресс-служба НХ РБ

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов санитарна атоунаануудай түлхюурнуудые эмнэлгын эмхинүүдтэ барюулба.

«Мүнөөдэр ехэ шухала үйлэ хэрэг боложо байна. Холын аймагуудай эмнэлгын эмхинүүд санитарна машинануудаар хангагдана. Хүдөө нютагта гол түлэб шанар һайтай, түргэн туһаламжа үзүүлэгдэхэ ёһотой. Медицинын һалбарида хүдэлдэг зон түргэн сагай хугасаа соо туһаламжа хүргэхэ зорилго урдаа табяад ябадаг гээшэ. Энэ шэнэ автоунаанууд уласаймнай аймагуудта дамжуулагдажа, ехэ баяртай үйлэ хэрэг болоно», -гээд Владимир Павлов тэмдэглээ.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын хэлэһээр, хүн зоной бэеын элүүр энхын асуудал-гүрэнэй шухала асуудалнуудай нэгэн гээшэ. Буряад Уласай гүрэнэй засаг зургаан элүүрые хамгаалгын һалбарида ехэ анхарал хандуулдаг юм. Эмнэлгын хангалтануудай шанарһаа хүн зоной бэеын элүүр энхэ дулдыдадаг зэргэтэй.

«2021-2023 онуудта 285 машина абтагдаһан байна, байгша ондо 54 унаа үгтэхээр хараалагдана. Эмнэлгын-санитарна туһаламжа хадаа, элүүрые хамгаалгын гол баримта болоно», -гээд Владимир Павлов хэлэнэ.

Мүнөөдэр аймагай түбэй эмнэлгын байшангуудта ба Улаан-Үдэ хотын поликлиникануудта 24 санитарна автоунаанууд дамжуулагдаа.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях