медицина
1249

Игорь Марковец: «Медколледжын багшанар ба оюутад аргагүй ехэ баяртай»

Фото: пресс-служба Народного Хурала РБ

Э.Р.Раднаевай нэрэмжэтэ уласай эмнэлгын колледждо һуралсалай шэнэ байшан нээгдэбэ.  Энэ ушараар Буряад Уласай Арадай Хуралай ниигэмэй политикын Хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец оюутадые болон багшанарые амаршалба.

«Һүүлэй үедэ һубилагшад, эмнэлгын дунда мэргэжэлэй хүдэлмэрилэгшэд ехэ дуталдана. Тэдэниие олоор һургаха гэхэдэ, талмайнууд хүрэдэггүй һэн. ВТБ банкын оршодог байһан байшаниие Буряадай Правительство 61,8 сая түхэригээр худалдажа абаа. Мүнөө эндэ колледжын оюутад һураха аргатай болобо. Шанар һайтай эрдэм мэдэсэ абаха талаар бүхы эрилтэнүүд зохёогдонхой байна»,- гэжэ Игорь Марковец хэлэбэ.

Арадай Хуралай 6-дахи зарлалай үедэ ниигэмэй политикын хороон энэ асуудалые нэгэтэ бэшэ зүблөөнүүд дээрэ зүбшэһэн байна. Медицинскэ кадрнуудай ба һуралсал ябуулха талмайн дутагдал тухай һунгамалнууд саг үргэлжэ хэлсэжэ байгаа. Одоошье энэ бэрхэшээл шиидхэгдэжэ, мүнөөдэр колледжын багшанар ба оюутад аргагүй ехэ баяртай.

Мүнөө үедэ 1300 гаран оюутан тэндэ һурадаг юм. Гадна эмнэлгын байшангуудта хүдэлдэг 2000 гаран зон жэл бүри ерэжэ, колледжын дэргэдэ һуража, мэргэжэлээ дээшэлүүлдэг байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях