Народный Хурал
1621

Игорь Марковец Буряадай эдэбхитэдтэ баярай бэшэгүүдые барюулба

Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала РБ

«Буряад Уласай сэрэгшэдэй гэртэхинэй холбоон» гэһэн нютаг можо хоорондын олониитын эмхиин эдэбхитэдтэ Арадай Хуралай баярай бэшэгүүд мүнөөдэр барюулагдаба.

Ниигэмэй политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец эдэ зониие амаршалхадаа, ургажа ябаһан үетэниие Эхэ Орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхын талаар  «Буряад Уласай сэрэгшэдэй гэртэхинэй холбоон» ехэ ажал ябуулна гээд тэмдэглэбэ.

«Баатар сэрэгшэдэйнгээ нэрэ мүнхэлхэ зорилго энэ холбооной урда табигдана. Сэрэгшэдэй гэртэхинэй холбоондо баяр баясхаланаа мэдүүлнэбди. Мүнөө сагта үхибүүдые Эхэ Орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхэ зорилго аба эжын урда табигдана. Энэ талаар туһа хүргэжэ, саг ошохо бүри элдэб хэмжээ ябуулгануудые эмхидхэжэ, концерт, хэшээлнүүдые, уулзалгануудые үнгэргэжэ байдаг холбооной эдэбхитэдэй ябуулдаг ажал үндэрөөр сэгнэнэбди», -гээд Игорь Марковец хэлэнэ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях