Народный Хурал
778

Владимир Павлов: «Багшын ажалые үргэхэ – манай гол зорилго»

Фото: предоставлено пресс-службой Народного Хурала РБ

Россиин Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай зарлигаар 2023 он багшын ба һурган хүмүүжүүлэгшын жэл гээд соносхогдоһон байна.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павловай тэмдэглэһээр, байгша ондо багшанарай ажалда зорюулагдаһан олон хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэхэ. Мүн багшанарай мэргэжэлдэ һурадаг дээдэ ба дунда мэргэжэлэй һургуулинуудта залуушуулай дунда элдэб мүрысөөнүүд үнгэрхэ юм.

 «Буряад Уласай Толгойлогшо, Арадай Хурал, Буряад Уласай Засагай Газар, нютагай өөһэдын хүтэлбэриин эмхинүүд болбосоролой һалбарида ехэ анхарал хандуулдаг гээшэ. Багшын мэргэжэл дээшэнь үргэхэ тухай хуулинууд нарижуулагдажал байдаг. Мүнөөдэрэй талаар харахада, шэнэ һургуулинууд, хүүгэдэй сэсэрлигүүд баригдана, һуралсалай эмхи зургаануудай материальна-техническэ бааза шэнэлэгдэнэ. Багшанарые ниигэмэй талаар дэмжэлгэ үзүүлхэ талаар ажал ябуулагдана», - гээд Владимир Павлов хэлээ.

Мүнөө үе сагай һургуулинууд болбол, ганса шэнэ байшангаараа ба мүнөө үе сагай түхеэрэлгэээрээ бэшэ, мүн дээдэ мэргэжэлтэй багшанараараа омогорхоно. Багша хүн эрдэм мэдэсэ заахаһаа гадна, һурагшадые ажабайдалай үргэн замда гаргажа, зүб харгы руу шэглүүлнэ.

«Багшын ажалай үүргэ үргэхэ – манай гол зорилго болоно. Бэрхэ, бэлигтэй залуушуулые, мэргэжэлтэдые шэнэ аргануудта болон шэнэ технологинуудта һургаха, ажалыень сэгнэхэ, үргэхэ ёһотойбди»-гээд Владимир Павлов тэмдэглэбэ.

Владимир Павловай һанамжаар, Буряад Улас дотор һурагшадай дунда багшын мэргэжэл абаха, шэлэхэ талаар ажал ябуулха хэрэгтэй.

Эхэ Орондоо дуратайгаар хүмүүжүүлхын ажал һурагшадай дунда мүнөө сагта ябуулха шухала.

«2023 ондо уласай багшанарай ажал һайн тээшэнь хубилгаха ажал үргэлжэлхэ. Багшын ба һурган хүмүүжүүлэгшын жэл хүн урагшатай байг лэ даа» гээд Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов тэмдэглээ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях