Народный Хурал
1819

Буряадай шүүгшэд 2022 онойнгоо дүнгүүдые согсолбо

Фото: пресс-служба Народного Хурала РБ

Шүүгшэдэй жэл бүри үнгэрдэг уласай хуралдаанда Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хабаадаба.

Уласай шүүгшэд үнгэрһэн 2022 онойнгоо дүнгүүдые согсолжо, байгша ондо ябуулха түсэб зорилгонууд тухайгаа зүбшэн хэлсэбэ. Буряад Уласай Верховно сүүдэй түрүүлэгшэ Альбина Кирилловагай тэмдэглэһээр, сүүдэй ажаябуулгада мүнөө үе сагай мэдээсэлэй технологи хэрэглэгдэнэ, сүүдэй шиидхэбэринүүд шанартайгаар абтана.

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов үгэ хэлэхэдээ,  сүүдэй засаг мүнөө сагта тон шухала һуури эзэлнэ гээд тэмдэглээ.

«Шүүгшэдһээ олон юумэн дулдыдана. Сүүд дээрэ абтадаг шиидхэбэринүүд үнэн сэхээр абтаха ёһотой», - гээд Владимир Павлов хэлээ.

Буряад Уласай Арадай Хурал сүүдэй байгууламжатай харилсаа холбоотойгоор хүдэлдэгые мүн лэ тэмдэглэһэн байна. Хуули баталан абадаг засаг зургаан мировой судьянарые томилдог гээшэ. Мүн тиихэдэ хуулиин ёһоор, мировой судьянарай ажаябуулга хангалга уласай бюджет соо оруулагдадаг юм. 2023 ондо Буряад Уласай Верховно сүүд байгуулагдаһаар, 100 жэлэйнгээ ойн баярые тэмдэглэхэ байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях