УланУдэ
1911
1

Сэрэгэй тусхай операцида хабаадагшадые дэмжэлгын нигүүлэсхы сэдьхэлэй ябуулгада 4 гаран сая түхэриг суглараа

Фото предоставлено пресс-службой Правительства РБ

Буряадай арадуудай найрамдалай байшанай эмхидхэһэн нигүүлэсхы сэдьхэлэй концерт-марафон П.И.Чайковскиин нэрэмжэтэ урлалай колледж соо ноябриин 26-да үнгэрһэн байна. Сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан сэрэгшэдые дэмжэлгын хэмжээ ябуулгада 300 гаран зон хабаадажа, 4 гаран сая түхэриг суглуулагдаа. Үндэһэтэнэй-соёлой холбооной Буряадай арадуудай найрамдалай байшанай түлөөлэгшэдэй хабаадалгатайгаар концерт-марафон эмхидхэгдэһэн байна.  

Эвенк арадай, Галина Бейсембаевагай гүйсэдхэһэн казах дуунууд, Валико Гаспарянай, шэнэхээнэй, азербайджан, еврей дуунууд энэ үдэр зэдэлээ.

Энэ хэмжээ ябуулгада хабаадагшад хүндэ сагые һанан дурсан, булта нэгэдэжэ, шанга хүсэтэй байха тухай хэлсэһэн байна.

- 2022 оной март һарада Буряадай арадуудай эблэл хабарай Навруз үнгэргэхэдөө, Россиин Юрэнхылэгшын түлөө, манай үхибүүдэй ба аша гушанарай ерээдүй һайн байдалай түлөө гэһэн уряа доро эмхидхэһэн тухайгаа дурсаа. Удаань май һарада Илалтын десант, «Донбассай үхибүүдтэ», тамирай хэмжээ ябуулганууд,  Байгалай Сабантуй дээрэ сэсэрлиг нээлгэ үнгэргэһэн байна. Хяагтын сэрэгэй частиин дэргэдэхи татарнуудай автономиин түлөөлэгшэд эдэ хэмжээ ябуулгада хабаадаһан юм, - гэжэ концерт эмхидхэгшэд хөөрэжэ үгөө.

Үндэһэтэнэй - соёлой түбүүдэй, найрамдалай байшанай автономиин хүтэлбэрилэгшэд сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан зондо  туһа хэхэдээ, сэрэгшэдтэ оёһон хэрэгсэл абаашажа, гуманитарна туһаламжа үзүүлжэ Добродом руу хүргэхэдөө, эдеэ хоол, үндэһэн эдеэ бэлдэжэ асардаг байна. Һургуулиин һурагшад сэрэгшэдтэ бэшэгүүдые бэшэдэг, дулаан оймһо нэхэжэ, сэрэгшэдтэ эльгээдэг юм.

- Энэ хадаа найрамдалай байшанай ябуулдаг үдэр бүриин ажал болоно. 8 жэлэй саана Донбассай 4 сая гаран ажаһуугшад өөрын эрхын түлөө дуугаа үгэһэнэйнь түлөө, хархис муухай дайсад дай соносхоһон байна. Манай элинсэг хулинсагууд, үбгэ баабайнарнай Агууехэ дайнда Эхэ Ороноо хамгаалһан гээшэ. Энэ хадаа бидэндэ ехэ жэшээ болоно. Сэрэгэй тусхай операци хадаа зүб шиидхэбэри болоно. Луганска ба Донецкэ Уласай ажаһуугшадтай суг референдумэй үнгэрхэдэ, булта баясаабди. Донбасс өөрынгөө түрэл Росси руугаа бусаагдаа. Булта энээндэ баясанабди, -гээд «Найрамдалай байшан» гэһэн Буряадай арадуудай эблэлэй түрүүлэгшэ Сажида Баталова хэлэнэ.

Нигүүлэсхы сэдьхэлэй марафондо ороһон бүхы мүнгэн Буряадай Уласай «Содействие» гэһэн АНО-гой жаса руу дамжуулагдаһан байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях