поздравления
1124

Поздравление председателя Народного Хурала с днём бурятского языка

Хүндэтэ нютагаархид!

Буряад Уласай Арадай Хуралай ба өөрынгөө зүгһөө та бүгэдэниие Буряад хэлэнэй hайндэрөөр үнэн зүрхэнhөө халуунаар амаршалнаб!

Арадай Хуралай һунгамалнууд буряад хэлэеэ хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ талаар ехэ ажал ябуулна гээд онсо тэмдэглэхэ шухала. «Буряад Уласай гүрэнэй хэлэн болохо буряад хэлэ дэмжэлгын хэмжээнүүд тухай», «Буряад Уласай арадуудай хэлэн тухай» хуулинуудые нарижуулгын талаар ходо анхарал хандуулагдажа байдаг юм. Жэл бүри буряад хэлэ хүгжөөхын түлөө мүнгэ һомолнобди.

Буряад хэлэеэ хүгжөөхэ зорилготойгоор “Үндэһэн хэлэнэй үлзы хэшэг” гэһэн мүрысөөн 2-дохи жэлээ үнгэргэгдэбэ. Эндэ эгээл эрхимүүд элирүүлэгдэжэ, Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовэй шанда хүртөө.

Арадай Хуралай һунгамалнууд Буряадай засагай газартай суг түрэл хэлэнэйнгээ хүгжэхэ хэрэгтэ оролдожо, олон хэмжээ ябуулгануудые үнгэргэнэ.

Манай буряад хэлэн ехэ баян, ульгам, һайхан. Бүхы юумэн гэр бүлэһөө эхитэй гэжэ мэдээжэ. Тиимэһээ түрэл хэлэн дээрээ гэртээ үхибүүдээрээ хөөрэлдэхэ шухала. Уран зохёолшоднай номуудые хэблэнэ, шүлэгшэднай олон дуунуудые зохёоно. Манай хамта шиидхэхэ хэрэг гэхэдэ, буряад хэлэеэ хамгаалха, хүгжөөхэ зорилго болоно.

Хүндэтэ нүхэд! Буряад хэлэеэ үргэжэ, өөрынгөө түрэл хэлэн дээрээ хөөрэлдэжэ, бэшэлсэе ябая гэжэ уряалха байнаб. Түрэл хэлэеэ, ёhо заншалаа хүгжөөн һалбаруулха үүргэ хүн бүхэн урдаа табиха ёһотой! Элүүр мэндэ, зол жаргал таанадта, танай гэр бүлэдэ хүсэнэб!

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях