793

Ажалай талаар хүмүүжүүлгэ һургуулинуудта һэргээгдэхэ

Фото: пресс-служба НХ РБ

Болбосоролой эмхи зургаануудта ажалай талаар хүмүүжүүлгэ дахин эхилхэ тухай хандалга Арадай Хуралай һунгамалнууд дэмжэбэ. Оросой Холбооной Гүрэнэй Дүүмэдэ ба Оросой Холбооной Засагай Газарта Удмуртиин Гүрэнэй Зүблэл энээн тухай хандалга оруулһан байна.

Буряадай Арадай Хуралай социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец һанамжаараа хубаалдахадаа, үхибүүд һургуулидаа ганса һуралсалай талаар бэшэ, мүн ажалай талаар хүмүүжүүлгэ абаха ёһотой.

- Һургуулиин дэргэдэ эмхидхэгдэдэг элдэб хэмжээ ябуулгануудта хабаадахадаа, ажал хэжэ, өөрынгөө ажал сэгнэжэ һураха арганууд хэрэглэгдэдэг болохо. Класс соо сэбэрлэхэ, угааха, һургуулиин талмай дээрэ үнгэрдэг сэбэрлэлгын ажалда хабаадаха, модо уһалха, зунай амаралтын үедэ талмай дээрэ хүдэлхэ талаар ажалда үхибүүд хабаададаг болохо. Анхан сагта байһан заншал дахинаа бусаагдахань. Ганса гарай утаһа баряад сагаа үнгэргэхэ бэшэ, хэрэгтэй ажалда һураха ёһотой. Наһан соонь эдэ бүгэдэ хуу хэрэгтэй болохо, - гэжэ Игорь Марковец хэлэнэ.

Багшынгаа хажууда суг байжа, хамта һурадаг үетэнтэйгөө ажалда хабаадуулагдаха талаар хэмжээ ябуулганууд эмхидхэгдэдэг болохо юм. Һургуулиин дэргэдэ теплицэ соо ургамал уһалха, ногоо түүхэ ажалда һурагшад хабаадаха байна.

Буряадай болбосоролой ба эрдэм ухаанай яаманай мэдээсэлээр, 17 аймагай 206 һургуулинуудта өөрын талмай бии. Тэндэ биологи ба естествознаниин хэшээлнүүдэй һуралсалай программаар үхибүүд эрдэм номдо һурадаг тухай багшанар хэлэнэ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях