396

Хэрэгтэй нэмэлтэнүүд оруулагдаба

Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэ сүлөө хамгаалдаг бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын ажаябуулгада һаад ушаруулагшад яла түлэдэг болохо. Энээн тухай хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые Арадай Хуралай һунгамалнууд ээлжээтэ 25-дахи сесси дээрэ оруулба. Бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын ажаябуулгада орожо, һаад ушаруулагшад 1 мянганһаа 2 мянган түхэриг хүрэтэр яла түлэхэ.

Харин тэрэнэй эрилтэ дүүргэдэгүй зон 2 мянганһаа 3 мянган түхэриг хүрэтэр, саг соо мэдээсэл, саарһа данса, харюу үгөөгүй нюурнуудта 1 мянганһаа 2 мянган түхэриг яла бэшэгдэхэ болобо.

-Ехэ хэрэгтэй нэмэлтэнүүд оруулагдаба. Олзын хэрэг эрхилэгшэдэй эрхэ сүлөө хамгаалдаг бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын ажаябуулгада һаад ушаруулдаг зон, мүн тэрэнэй захирал дүүргэдэгүй зоной талаар захиргаанай яла түлэхэ тухай хуули соо хэлэгдэнэ. Буряад Уласай газар дэбисхэр дээрэ оршодог, хүдэлдэг бизнесменууд олон. Омбудсменэй ябуулдаг ажал ехэ харюусалгатай. Тиимэһээ энэ ехэ зүб шиидхэбэри абтаба. Ерээдүйдэ бүрин эрхэтэ түлөөлэгшын ябуулдаг ажал хүдэлмэри бүри шанартайгаар ябуулагдаха тухай найданабди, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали хамгаалгын хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнарёв хэлэнэ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях