605

Үншэн үхибүүдые дэмжэлгын талаар хуулида нэмэлтэнүүд оруулагдаба

Буряад Уласай үншэн үхибүүдые ба гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүдые ниигэмэй талаар дэмжэлгын арганууд тухай хуулиин түсэл Арадай Хуралай ээлжээтэ 25-дахи сесси дээрэ һунгамалнууд дэмжэбэ. 

18 наһа хүрөөд, өөрын гэр байшан гүрэнһөө абаагүй үхибүүд, һуралсалай эмхиеэ түгэсхэхэдөө, һуудалай бүридхэлгүй үлэнэ. Тиигэжэ хэдэн бэрхэшээлтэй ушардаг юм. Мүнөө ажаһуудаг аймагаараа һуудалай бүридхэлтэй болоходонь, пособи абахадань, учёдто ороходонь һаад ушархаяа болихо. Энээн тухай Буряадай Арадай Хуралай социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец  иигэжэ тодорхойлбо:

- Үншэн үхибүүд ба гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн хүүгэд гэр байраар саг соогоо хангагдадаггүй ушарһаа, элдэб бэрхэшээлнүүдтэй ушарна. Һара жэлнүүдэй үнгэртэр, заал һаа һуудалай бүридхэл хэрэгтэй болоно. Өөрын квартиратай болотороо, нютагай засагай захиргаанда хандажа, пропискатай болохо зэргэтэй. Ехэ хэрэгтэй хуулида нэмэлтэнүүд оруулагдаба.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях