ТОСы
2594

Владимир Павлов: «Буряадай ТОС-ууд эгээл эрхимүүд»

Председатель Народного Хурала Бурятии побывал на фестивале ТОСов

Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала РБ

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Уласай ТОС-уудай III- дахи фестивалиин нээлгын ёһололдо хабаадаһан байна.  

Буряад Уласта дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэрилгэ хүгжөөхэ талаар ехэ анхарал хандуулагдадаг гээшэ. Хүдөө нютагуудай ажаһуугшад өөһэдөө эдэбхи үүсхэл гаргажа, ТОС-уудые байгуулаад, аргагүй ехэ ажал ябуулна.  Нэн түрүүн ажабайдалаа һайжаруулха гэжэ оролдоно. Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павловай тэмдэглэһээр, ТОС-уудай ажаябуулга дэмжэхэ тухай хуули 2018 ондо абтаһан байна.

- Нютагай засагай байгууламжануудта энэ ехэ удха шанартай хэмжээ ябуулга болоно. ТОС-уудай байгуулагдаһанһаа хойшо, аймагууднай ехэ хүгжэжэ эхилээ. Мүнөөдэрэй талаар манай Буряад Улас России соо түрүүшүүлэй тоодо ябана. Буряадай ТОС-ууд эгээл эрхимүүд. Ондоо можо нютагай зон зорюута наашаа ерэжэ, манай ТОС-уудай ажаябуулгатай танилсана. Дүй дүршэлыень хаража, олон юумэндэ һурана. Кемеровскэ можоһоо Кузбассай түлөөлэгшэд ерэжэ, Буряадай ТОС-уудай ажал хаража ошоһон байна, - гэжэ Владимир Павлов хэлээ.

2018 ондо ТОС-уудые гүрэнэй талаһаа дэмжэхэ тухай хуули абтаһан тухай һануулая. Жэл ошохо бүри дэбисхэрэй олониитын өөһэдын хүтэлбэриин тоо олон болоно. Мүнөөдэрэй талаар 2396 ТОС, мүн тиихэдэ ТОС-уудай 9 эблэл байгуулагданхай.

- Танай ябуулдаг эдэбхи үүсхэлэй, ажалай түлөө баяр баясхаланиие хүргэнэб. Хүдөө нютагуудта олон бэрхэшээлнүүд ТОС-уудай оролдолгоор шиидхэгдэнэ. Хододоо урагшаа дабшажа, нютаг нугаяа дээшэнь үргэжэ, түрэл России болон Буряад оронойнгоо түлөө дээшээ эрмэлзэжэ ябахыетнай хүсэнэб, - гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ тэмдэглэһэн байна.  

Фестивалиин үедэ эгээл эрхим ТОС-уудай түрүүлэгшэнэртэ «Буряад Уласай ТОС-ой удамаршан» гэһэн үбсүүгэй тэмдэг баяр ёһололой оршондо барюулагдаа.

«Бэе бэетэйгээ уулзажа, дүй дүршэлөөрөө хубаалдаха арга боломжо үгтэнэ», - гээд аймагуудай хүдөө нютагһаа ерэгшэд һанамжаараа хубаалдаба.

Сэведүүдэй талмай дээрэ эмхидхэгдэһэн үзэсхэлэн-яармагта ТОС-уудай бэлдэһэн эдеэ хоол, уран гартанай нэхэһэн, оёһон эд бараан харуулагдаа.  

III- дахи Уласай ТОС-уудай фестивалиин түгэсхэлдэ Буряадай эрхим бүлгэмүүдэй ба эстрадын ододой хабаадалгатай концерт үнгэрхэ.   

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях