дети
4643

Һайн дуратанай үхибүүдтэ хүнгэлэлтэ үгтэхэ

Арадай Хуралай ээлжээтэ 24-дэхи сесси дээрэсэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан һайн дуратанай үхибүүдые дэмжэхэ тухай хуулибаталагдаба. Сэрэгэй операциин үедэ наһа бараһан гү, али хүндөөр шархатажа, эрэмдэг бэетэйболоһон сэрэгшын гэр бүлын үхибүүдые ниигэмэйталаар хангаха тухай хуули соо хэлэгдэнэ. Хүүгэдэй сэсэрлигүүдтэ болон болбосоролой эмхизургаануудта ээлжээгүйгөөр орохо арга үгтэхэ. Мүн тиихэдэ дунда болон дээдэ мэргэжэлэйһургуулинуудта уласай бюджедэй мүнгөөр һураха аргатай болохо байна.

-Ами наһаяа хайрлангүй, Эхэ Ороноо хамгаалжа, сэрэгэй тусхай операцида хабаадажа байһан зониие дэмжэхэ гээшэ манай уялга болоно. Энэ абтаһан хуулиин ёһоор, наһа бараһан гү, али ехээр шархатаһан сэрэгшын үхибүүдтэ ниигэмэйталаар дэмжэлгэ үзүүлэгдэхэ болобо, -гэжэ Арадай Хуралай социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец тэмдэглээ.  

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях