сироты
1977

Тэдхэн хүмүүжүүлэгшэдэй ба харгалзалагшадай тоо олон болгогдобо

Буряадай Арадай Хуралай ээлжээтэ 24-дэхи сесси дээрэ ниигэмэй һалбарида хүдэлдэг тэдхэн хүмүүжүүлэгшэдэй ба харгалзалагшадай тоо олон болгохо тухай хуули абтаба.

Энэ талаар хүдэлдэг мэргэжэлтэд гэртээ хүндэ байдалтай, муу байдалтай гэр бүлэнүүдтэй хүдэлдэг байна.

-Энэ талаар хүдэлдэг зоной ябуулдаг ажал аргагүй ехэ. Һүүлэй 10 жэлэй хугасаа соо Буряад Уласта бүри ехэ болоо. Гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн үхибүүд олон. Мүнөө үедэ 266 үхибүүн тоологдоно. Шанар һайтай ажал ябуулагдаха ёһотой. Тиимэһээ тэдхэн хүмүүжүүлэгшэдэй ба харгалзалагшадай тоо олон болгохо тухай хуули абтаба. Энэ талаар хүдэлдэг мэргэжэлтэдэй олон болобол, үхибүүднай һайн харууһан доро байха зэргэтэй, - гэжэ социальна политикын хорооной түрүүлэгшэ Игорь Марковец хэлэнэ.  

Дүн хамта 42 мэргэжэлтэдээр тэдхэн хүмүүжүүлэгшэдэй тоо олон болохо.

Тэдхэн хүмүүжүүлэгшэдэй ба харгалзалагшадай ябуулдаг бүридхэлгын ёһоор гэртэхинэй харууһагүй үлэһэн 5170 үншэн үхибүүд тоологдоно. Һэргылэмжын талаар хүдэлмэри гэртээ муу байдалтай 1913 үхибүүнэй дунда ябуулагдадаг байна.

Үнгэрһэн 2021 ондо 6040 мэдүүлгэ ниигэмэй талаар харагдаа. Тиихэдэ хуулиин наһа гүйсөөгүй 1336 үхибүүдые хамгаалһан зарга бариһан мэдүүлгэнүүд үгтөө. Энэ талаар саг дээрээ анхарал хандуулагдаагүйһөө, аргануудай абтаагүйһөө боложо, аюулда орожо 14 үхибүүн 2020-2021 онуудта наһа бараһан тухай тоо баримтанууд гэршэлнэ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях