поздравления
1929

Владимир Павлов залуу үетэниие амаршалба

Залуушуулай фестиваль Соведүүдэй талмай дээрэ июниин 27-до үнгэрһэн байна. Энэ һайндэрөөр Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов залуушуулые амаршалаад, эгээл эрхим волонтёрнуудта шагналнуудые барюулаа.

-Манай Буряад Уласай залуу үетэн бэлиг талаантай, ухаатай, урагшаа һанаатай, хүсэ шадалтай хүбүүд басагад юм. 280 мянган залуушуул Буряад орондо ажаһууна. 2021 ондо Буряадай Арадай Хуралай һунгамалнууд «Буряад Уласай залуушуулай политика» тухай хуули баталһан байна. Гэр байра абаха субсиди, грантнуудай хүгжэлтэ ба дэмжэлгэ болон бусад шэглэлнүүд баримталагдана. Залуушуулай эдэбхи үүсхэл дэмжэһэн гүрэнэй программын ёһоор тамир, физическэ соёл, залуушуулай политика хүгжөөхэ талаар ехэ ажал хэгдэнэ, - гэжэ Владимир Павлов тэмдэглээ.  

Түрэл Росси гүрэнэйнгөө ба Буряад оронойнгоо хүгжэлтэдэ өөрынгөө хубитаяа оруулжа ябаһан залуушуул бэлиг талаангаа, хүсэ шадалаа бэелүүлжэ, эрхимээр ябана гэжэ Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов хэлэһэн байна.

-Ёһо заншалаа, соел түүхэеэ дээшэнь үргэжэ ябаһан Буряадай залуушуулай дунда зорилго ехэтэй, харюусалгатай залуушуул олон. Һанаһан хэрэгтнай, хүсэлтнай бэелүүлэгдэжэ, урдаа табиһан түсэб зорилгонуудтаа хүрэхыетнай хүсэнэб! Урагшаа!

Соведүүдэй талмай дээрэ хүгжэмтэ шоу эмхидхэгдээ. Мүн элдэб янзын хэмжээ ябуулганууд үнгэрөө. Үзэсхэлэн, мастер-классуудта залуушуул эдэбхитэйгээр хабаадаһан байна. Москва ошохо авиабилет эндэ ерэһэн зоной дунда шүүгдээ. Дарья Стельмашенко аза талаантай байжа, фестивалиин гол шанда хүртэһэн байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях