Сурхарбаан
6646

Владимир Павлов: «Сурхарбаан хадаа гүнзэгы удхатай һайндэр»

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов арадай һайндэр-Сурхарбаанай үдэрөөр арад зониие амаршалба.

- Хүндэтэ нютагаархин! Мүнөөдэр Улаан-Үдэ хотодо манай тон дуратай hайндэр - «Сурхарбаан Наадан» боложо байна. Буряад Уласай бүхы аймагуудай ба Улаан-Үдэ хотын түлөөлэгшэд сугларанхай. Олон залуушуул, тамиршад ерэжэ, хүсэ шадалаа харуулна. Сурхарбаанда мори урилдаан, бүхэ барилдаан, hур харбалга, hээр шаалган ехэ анхарал татана. Эндэ хабаадаhан тамиршад hайн дүнгүүдые харуулаа. Манай Буряад Уласта тамир хүгжөөхын тула, ехэ ажал ябуулагдана. Мүнөө сагта тамирай шэнэ олон байшангууд, талмайнууд баригдана. Сурхарбаан хадаа гүнзэгы удхатай, урда сагhаа ерэhэн hайндэр гээшэ. Энэ манай буряад арад зоной баялиг. Та бүгэдэниие Арадай Хуралай hунгамалнуудай ба өөрынгөө зүгhөө hайндэрөөр амаршалнаб! Элүүр энхые, зол жаргалые хүсэнэб!Һайндэрэй үдэр тамирай ветерануудай, Россиин тамирай соёлой болон спортын габьяата хүдэлмэрилэгшэдэй, Россиин габьяата һоригшодой, уласай нютагай засагай байгууламжын командануудай хабаадалгатайгаар жагсаал эмхидхэгдэһэн байна.Сурхарбаанай түрүүшын үдэр Ивалгын дасанай ипподром дээрэ үнгэрөө. Һайндэр заншалта ёһоороо мори урилдаагаар эхилһэн байна. Элдэб үүлтэрэй моридоор 84 урилдаашад ана мана тэмсээ.Эндэ эрхимлэһэн Сэлэнгын аймагай Цырен Будаевта Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов шагнал барюулһан байна. Браслет гэжэ нэрэтэй морин 21 километрэй зайда тон түрүүн гүйлгэжэ ерээ.Бүхэ барилдаанай абарга боложо Хэжэнгын Баян Жимбеев тодороо. Һээр хухалха мүрысөөндэ Захааминай аймагай Хэшэгтэ Раднаев чемпионой нэрэ зэргэдэ хүртэһэн байна. Һур харбалгаар эгээл мэргэн байһанаа Виктор Ринчинов харуулаа. Харин аймагуудай дунда Захааминай аймаг түрүүшын һуури эзэлбэ.Буряадай эстрадын ододой хабаадалгатай концерт наадан эмхидхэгдэжэ, Сурхарбаанай наадан түгэсэһэн байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях