2654

Арадай Хуралай һунгамалнууд Хурамхаанай аймагаар ябажа ерэбэ

Буряад Уласай Арадай Хуралай эдэй засагай бодолгын, олониитын ба экологиин талаар хорооной һунгамалнууд Анатолий Кушнарёв түрүүлэгшэтэеэ Хурамхаанай аймагта оршодог эмнэлгын ба бэеэ элүүржүүлгын газарнуудые ябажа хараһан байна. Июниин 23-да үнгэрхэ Арадай Хуралай Зүблэл дээрэ хүн зоной амардаг, бэеэ элүүржүүлгын талаар асуудалнууд зүбшэн хэлсэгдэхэ юм. Нүүдэл зүблөөндэ Арадай Хуралай һунгамалнууд Егор Олзоев, Анатолий Ковалёв болон Баир Гармаев гэгшэд хабаадаһан байна.Буксыкенэй, Барханай болон халуун уһатай - Алла, Үмхейн ба Хүшэгөөрэй аршаангуудаар ябажа, ямар бэрхэшээлнүүд, шиидхэгдээгүй асуудалнууд байнаб гэжэ һонирхоо.

Буряад Уласта аяншалга хүгжөөхэ талаар Хурамхаанай аймаг түрүүшүүлэй тоодо ябадаг байна.

Элдэб үбшэнгүүдые аргалха эди шэдитэй аршаанда жэл бүри олон зон ерэжэ амархадаа, ханяаданай, уушханай, нюдэнэй, хоолойн болон бусад үбшэнгүүдые аргалдаг тухайгаа хөөрэнэ.

Мүнөө үедэ Буряад Уласта аяншалга хүгжөөхэ талаар ехэ ажал ябуулагдажа байнхай. Эмнэлгын-элүүржүүлгын һууринуудые хүгжөөхын тула, нэн түрүүн болбосон түхэлтэй болгохо хэрэгтэй гээд Арадай Хуралай һунгамалнууд һанамжална.

-Аршаан руу ошодог харгынуудые заһаха хэрэгтэй. Ехэнхи иимэ газарнууд холо оршоно. Ой соогуур ябажа хүрэхэнь ехэ бэрхэтэй, харгынь муу. Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудамаралгын болон элүүржүүлгын газарнууд тухай хуулида нэмэлтэ хубилалтануудые оруулха талаар ажал ябуулжа байнабди, - гэжэ Анатолий Кушнарёв хэлэнэ.

Табан аршаангуудые ябажа хараһанай удаа, «Джергинский» хүреэлэнгэй газар дээрэ оршодог «Биранкур» гэһэн һууринда Арадай һунгамалнууд ехэ зүблөө үнгэргэбэ.

-Мүнөөдэрэй талаар Хурамхаанай аймагта 320 айлшадай хонохо газар зохёогдонхой. Хоёр музей, аяншалгын-мэдээсэлэй түб, хүн зониие эдеэлүүлхэ 7 үйлэдбэри бии юм. Байгалай аяншалгын колледж мүн лэ ажалаа ябуулна, - гэжэ Хурамхаанай аймагай захиргаанай толгойлогшо Леонид Будаев хөөрэнэ.
Хүн зоной амардаг, элүүржүүлгын газарнуудые хүгжөөхэ хэрэгтэй. Инфраструктурада ехэ мүнгэн гаргашалагдаха. Эдэ болон бусад асуудалнууд Буряад Уласай Арадай Хуралай Зүблөөн дээрэ, үглөөдэр, июниин 23-да зүбшэн хэлсэгдэхэ байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях