здравоохранение
3911

Владимир Павлов: «Шэнэ автоунаануудай түлхюурнуудые барюулха заншалнай үргэлжэлһөөр»

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов медицинын түргэн туһаламжын станциин жолоошодто шэнэ автоунаануудай түлхюурнуудые мүнөөдэр барюулба.

- Буряадай элүүрые хамгаалгын һалбарида шухала үйлэ хэрэг боложо байна. Улаан-Үдэ хотын түргэн туһаламжын станциин автопарк шэнэлэгдэбэ. Буряад Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовай оролдолгоор энэ хэрэг бүтэһэн байна. Хүн зондо түргэн туһаламжа үзүүлдэг станци олон зониие түхэреэн сүүдхэ соо хангадаг гээшэ. Үбдэжэ байһан зондо түргэн сагай хугасаа соо туһаламжа үзүүлхэ шухала. Энэ талаар улас дотор шанартайгаар ажал ябуулагдана, - гэжэ Владимир Павлов хэлэнэ.

Буряадай эмнэлгын эмхи зургаануудай автопаркнууд саг үргэлжэ шэнэлэгдэжэ байдаг тухай мүн лэ тэмдэглээ. Һүүлэй жэлнүүдтэ Буряад Уласай Засагай Газар 112 автомашина Улаан-Үдэ хотын, аймагай эмнэлгын байшангуудта абаһан байна.

- Эмнэлгын байшангуудта шэнэ автоунаануудай түлхюурнуудые барюулха заншалнай үргэлжэлһөөр. Россиин Юрэнхылэгшын захиралтаар Буряад Уласай элүүрые хамгаалгын һалбари хүгжөөхэ талаар ехэ ажал хэгдэнэ, - гэжэ Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ хэлээ.

Тиигэжэ Улаан-Үдэ хотын түргэн туһаламжын станциин автопарк «Б» классай 10 машинаар шэнэлэгдэбэ. Һүүлэй жэлнүүдтэ үшөө 21 машина түргэн туһаламжын станцинуудта үгтэһэн тухай һануулая.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях