Народный Хурал
2499

Владимир Павлов: «Ехэ удхатай шухала нангин хэрэг бүтээгдэбэ»

Фото предоставлено пресс-службой Народного Хурала РБ

Буряад Уласай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Бэшүүрэй аймагай Ара-Харлан һууринда бодхоогдоһон Агууехэ дайнай, ара талын ветерануудта, дайнай үеын үхибүүдтэ зорюулагдаһан хүшөөгэй нээлгын ёһололдо хабаадаһан байна.

- Бэшүүрэй аймагта ехэ удхатай шухала үйлэ хэрэг боложо байна. Агууехэ дайнда хабаадаһан ветерануудта, ара талын ветерануудта, мүн дайнай үеын үхибүүдтэ зорюулагдаһан хүшөө нээгдэбэ. Ара-Харлан нютагһаа 37 хүн дайнда ошоһон байна, тэдэнэй 16-нииь нютагаа бусаагүй. Иимэ хүшөө бодхоохо тухай эдэбхи Светлана Бальжинова үүсхэжэ, ехэ ажал ябуулаа. Нютагай зон түрэһэн тоонто нютагаа мартангүй, элинсэг хулинсагаа ходо һанажа, дурсажа ябана. Ара-Харланайхид ехэ эбтэй, эетэй арад зон юм. Ёһо заншалаа, соёл түүхэеэ ходо сахижа ябадаг байна, - гэжэ Владимир Павлов хэлэнэ.

Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ энэ эдэбхи үүсхэл дэмжэһэн зондо баяр баясхаланиие хүргэжэ, нютагай түүхэдэ, ургажа ябаһан үетэндэ ехэ хэрэгтэй, нангин үйлэ хэрэг гээд тэмдэглэһэн байна.


Агууехэ дайнда наһа бараһан сэрэгшэдэй нэрэ мүнхэлэгдэжэ, энэ хүшөө дээрэ бэшэгдээ. Ара-Харлан нютагай 16 хүбүүд байлдаанай газарта ами наһаяа алдаһан, тэдэнэй 7-нииь һураггүйгөөр үгы болоһон түүхэтэй. Дайнда ошоһон 21 хүн лэ нютагаа бусаһан юм. Энэ самбар дээрэ ара талын 11 ветерануудай, 34 дайнай үеын үхибүүдэй нэрэнүүд мүнхэлэгдөө. Дүн хамта 129 зоной нэрэ хүшөө дээрэ бэшэгдэнхэй.Энэ мемориальна хүшөө бодхоохын тула, нютагай хүбүүд үдэр һүнигүй хүдэлжэ, ехэ ажал ябуулһан байна. Ара-Харланай зон өөһэдөө энэ нангин хэрэгтэ мүнгэ суглуулжа, хүшөө барилгада горитой хубитаяа оруулһан байна.

-Нютагайнгаа баатар сэрэгшэдтэ, дайнай хатуу үедэ хүндэ ажал хэһэн зондо зорюулжа, иимэ хүшөө бодхооһондоо, аргагүй ехээр баярланабди. Жэл бүри түрэһэн тоонто нютайнгаа буусада ерэжэ, обоо тахилга үнгэргэдэг заншалтайбди, - гэжэ хүшөө барилга эмхидхэһэн Светлана Бальжинова хөөрэнэ.

Энэ үдэр олон зон ерэжэ, хүшөөгэй хажууда сэсэгүүдые табижа, баатар сэрэгшэдэй, ара талын ветерануудай болон дайнай үеын үхибүүдые дурсажа, баяр баясхаланаа мэдүүлһэн байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях