работа
11373

Шэнээр һураха: Буряад ороной 600 ажалгүйшүүл шэнэ мэргэжэлтэй болобо

“Ажалаар хангалгын туһада” гэһэн гүрэнэй түсэл бэелүүлгээр энэ арга олгогдоо

pixabay

Шэнэ мэргэжэлтэй боложо, өөрынгээ сэдьхэлдэ таарама хэрэг эхилхэдэ хэзээдэшье орой болоо гэжэ байдаггүй. Буряад Улас дотор 166 хүүн түлбэригүй һуралсал гараад байна. Тэдэнэй 120 хүн ажалаар хангагдаа. Энэ хэрэг «Демография» гэһэн үндэһэн түсэлэй шугамаар “Ажалаар хангалгын туһада” гэһэн гүрэнэй түсэлэй һайгаар бэелүүлэгдэнэ.

Хэн энэ һуралсал гараха аргатайб, хаана болоноб, шэнэ мэдэсэ, мэргэжэлэй дүршэл абахын тулада, юу хэхэ ёһотойб?

Хэн энэ түсэлдэ хабаадаха аргатайб?

Уласай ажаһуугшадые ажалаар хангалгын Түбтэ шэнэ мэргэжэлэй эрдэм мэдэсэ, дүүршэл ганса ажалгүйшүүл бэшэ, мүн ажал бэдэрдэг зон - 50 - тай болон дээшэ наһатай зон, наһанай амаралтада гарахын урдахи наһанай зон, гурба наһатай хүүрэтэр үхибүүнэй хойноһоо харууһалжа байһан эхэнэрнүүд, ажалай хэлсээндэ хабаадуулагдаагүй эхэнэрнүүд болон һургуулиин наһа гүйсээдүй үхибүүдтэй эхэнэрнүүд.

- Юрэнхыдээ, ажал зууршалгын түүб руу хэншье хандаха аргатай – ажалтайшье һаа, ондоо ажалтай болохоёо һанааһаа болохо. Тиихэдээ ажал бэдэрэгшэдэй зэргэ руу бүридхэгдэжэ, һуралсалай шэглэл шэлэхэ аргатайт, - гэжэ Ажаһуугшадые ажалаар хангалгын Уласай агентствын хүтэлбэрилэгшэ Александр Башкирцев мэдээсэбэ.

Энэ түсэл эрхэтэдэй зарим зэргын зон мэргэжэлэй ганса һуралсал гараха бэшэ, мүн һонирхолтой ажал олохо гү, али өөрын хубиин хэрэг нээхэ аргатай. Тиихэ зуура, эндэ һурагшад ажаһуудалда хэрэгтэй мэргэжэлээр ямаршье түүлбэригүй һуралсал гаража болохо.

Хаана һурахаб?

Зорилготой шэглэлэй эрхэтэдые мэргэжэлтэ һуралсал, дүүршэлтэй, ехэ эрдэм мэдэсэтэй багшанартай, оньһото хэрэгсэлнүүдтэй болбосоролой эмхинүүдтэ очно болон заочно түхэлөөр болон болбосоролой оньһо ниигэмэй зайда хэрэглэлгээр иимэ эмхинүүдтэ - Томск хотын гүрэнэй ехэ һургуулида, Буряадай Гүрэнэй хүдөө ажахын академида болон WorldSkills Russia (Ворлдскиллс Россия) гэһэн оршон хангалгын байгуулгада ородог болон WorlodSkills (Ворлдскиллс) гэһэн уласхоорондын табигдаһан гуримаар һургадаг Буряад Уласай болбосоролой эмхинүүдтэ һуралсал эмхидхэгдэдэг.

Мүнөө дээрээ уласай болбосоролой 14 эмхинүүд болонхой:

 • Байгалай аяншалгын болон сервисэй колледж,
 • Байгалай байгаалиин нөөсэ хэрэглэлгын колледж
 • Буряадай уласай индустриально техникум,
 • Буряадай уласай багшанарай колледж,
 • Буряадай ойн ажахын колледж,
 • Улаан- Үдын худалдаанай -экономическа техникум,
 • Уласай олон шатата колледж,
 • Уласай үндэһэн эмнэлгын колледж,
 • Уласай һалбари хоорондын колледж,
 • Барилгын болон хотын ажахын техникум, Инфокоммуникациин Буряадай институт СибГУТИ –ин ( таһаг),
 • Буряад Уласай автоунаагай техникум,
 • Селенгинск тосхоной политехническа техникум
 • Буряадай уласай барилгын болон үйлэдбэриин онол аргын техникум, Кяхта хотын.

Болбосоролой эмхинүүд һуралсалай урда тээ эрхэтэдтэй ажалаар хангалгаар эрхэтэдэй уялга хараалагдаһан хэлсээнүүдые баталдаг (ажалта һууридаа үлэхэ). Һуралсал гараһанай удаа эрхэтэд хуушан ажалда ажалай һуури үлээхэ гү, али ажалта шэнэ һуурида орохо тухай хэлсээнэй уялга дүүргэхэ ёһотой.

Һуралсалай шэглэлнүүд янза бүриин, энэ – аяншалга, тогоошоной хэрэг, ресторанай сервис, веб-дизайн, гангаха оньһон арганууд, технологиин, электромонтаж, һургуулиин урдахи хүмүүжэл, тамирай соёл, спорт ба фитнес, ландшафтна дизайн, интернет-маркетинг, олзын хэрэг эрхилэлгын программын шиидхэбэринүүд, үһэ абагшадай хэрэг, барилгын ба штукатурай ажал болон бүүсад.

Һуралсалай программын дүүрэһэнэй удаа оюутад Ворлдскиллс гуримаар харуулһан шалгалта тушаааха ёһотой. Түүгэсхэлэй шалгалта эрхим тушааһан хабаадагшадта мэргэжэл дээшэлүүлһэн тухай үнэмшэлгэ – гүүрэнэй жэшээтэ түхэлэй болбосоролой данса барюулагдаха. Һуралсал жиирэй гурбан долоон хоногһоо гурбан һара хүрэтэр үргэлжэлэгдэхэ.

Ажалай дэлгүүр дээрэ титим хорон халдабариин дэлгэрэлгэ һуладаагүй ушарһаа мүнгэн һангай эдэй засагай муу хойшолонгууд бии болоно. Тиимэһээ эрхэтэдтэ нэмэлтэ мэргэжэлэй һуралсал гаража, шэнэ ажалда ороходоо, нэмэлтэ дүршэл, эрдэм мэдэсэтэй байха шухала.

Түсэл гүрэнэй бюджедэй мүнгэн зөөреэр ажалай болон ажалаар хангалгын Гүрэнэй албангай дэмжэлтээр 2021 онһоо бэелүүлэгдэжэ эхилээ.

Энэ һуралсал гараха гэбэл, «Ород гүрэндэ ажал» гэһэн портал дээрэ (https://trudvsem.ru) өөһэдөө бүридэлдэ орохо гүү, али ажаһуугшадые ажалаар хангалгын Түб руу хандахада болоно.

«Ород гүрэндэ ажал» гэһэн портал дээрэ мэдүүлгэ барихадаа, программа, һуралсалай газар болон түхэл шэлэхэдэ болоно, үгы гэбэл, Ажаһуугшадай

ажалаар хангалгын түб руу хандахада болоно. Нэмэжэ хэлэхэдэ, эрхэтэдтэ мэдүүлгэ тушаахада, һуралсалай программа шэлэлгэдэ, саашанхи ажал олгуулха хэрэгтэ Уласай ажаһуугшадые ажалаар хангалгын түүб туһалдаг.

«Демография» гэһэн үндэһэн түсэл Оросой Холбоото Уласай Юрэнхылэгшэ Владимир Путинай даабаряар гүрэн дотор бэелүүлэгдэжэ, «Үхибүүнэй түрэхэдэ мүнгэн дэмжэлтэ», «Эхэнэрнүүдые ажалда зууршалгада хамһалсалга», «Аха наһатан», «Ниитын элүүр байдал бэхижүүлгэ», «Тамир — ажаһуудалай гуримта байдал» гэһэн гүүрэнэй табан программануудые досоогоо нэгэдүүлнэ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях