Народный Хурал
4455

Буряад Уласай Арадай Хуралай 20-дохи сесси дээрэ хүдөөгэй аяншалга тухай хуули абтаба

“Хүдөө һууринда болон 30 мянган хүрэтэр ажаһуугшадтай бага хотонуудта аяншалга хүгжөөхэ тухай” энэ хуули соо хэлэгдэнэ

Хуулида оруулагдаһан нэмэлтэ хубилалтануудай ёһоор, ажалай шэнэ һууринуудые байгуулха, мүн хүдөө нютагта олзын хэрэг эрхилэгшэд нэмэлтэ олзо оршо олохо гэһэн удхатай.

Буряад Уласай Арадай Хуралай эдэй засагай бодолгын, байгаали ашаглалгын ба байгаали хамгаалгын хорооной түрүүлэгшэ Анатолий Кушнаревай тэмдэглэһээр, хүн зон аятай зохид байдалда байгаалида амарха аргатай, тиихэдэ түүхэтэ газарнуудтай, соелой баялигтай, арадай уран һайхантай танилсаха аргатай.

Буряадай ниигэмэй-экономикын аяншалга хүгжөөхэ хэрэгтэ энэ хуули тон ехээр нүлөөлхэ зэргэтэй.

- Агроаяншалга гээшэ юун гээшэб? Хүн зон хүдөө нютаг ошожо, үмсын модон гэр соо хонохо, хүдөөгэй ажабайдалтай дүтөөр танилсаха, үнеэ һааха, үбһэ сабшаха, адуу мал хараха, мүн бусад ажалда өөрөө хабаадаха. Хүдөөгэй ажабайдал өөрынгөө нюдөөр хараха, хүдөө ажахын үйлэдбэритэй танилсаха гээшэ ехэ һонин ха юм, -гэжэ Арадай Хуралай һунгамал Валерий Кочнев хэлэнэ.

Олзын хэрэг эрхилэгшэд энэ талаар ажал ябуулжа, аяншалагшадые хонуулха, тэдэнэй сүлөө саг зохёохо, экскурси эмхидхэхэ ажалтай болоно.

- Хотын хүлгөөтэй ажабайдалһаа хүдөө нютаг ошожо, амарха дуратай олон зон байдаг. Хүдөө нютаг аяншалжа, элдэб һонин юумэ хараха гээшэ мүнөө сагта тон ехээр хүгжэжэ байна, энэ ехэ һайн. Олзын хэрэг эрхилэгшэд энэ ажал һайнаар эрхилжэ шадаа һаа, ехэ мүнгэ олохо аргатай, - гэжэ һунгамал хэлэнэ.

Буряад Улас хадаа байгаалида амарха олон гоё газарнуудтай, түүхэтэ, соелой баялигуудтай. Байгал далай, үндэһэн паркнууд, хүреэлэнгүүд, домог суута газарнууд, буряад арадай, шэмээшэгүүдэй, эвенк, хасагуудай сэгнэшэгүй ёһо заншал, соёл түүхэ, үндэһэн эдеэ хоол-эдэ бүгэдэ хүдөө нютагай аяншалгада тон ехээр нүлөөлхэ удхатай.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях