бурятский язык
130

Владимир Павлов: «Буряад хэлэнэй хүгжэлтэ гэр бүлэhөө эхитэй»

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов буряад хэлэнэй hайндэртэ хабаадаhан байна

egov-buryatia.ru

Буряад Уласай Толгойлогшын шан байгуулагдажа, буряад хэлэнэй хүгжэлтын «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэhэн мүрысөөндэ илагшад энэ үдэр шагнагдаа.

Х. Намсараевай нэрэмжэтэ Буряадай гүрэнэй академическэ драмын театр соо октябриин 29-дэ шан барюулгын ёhолол үнгэрhэн байна. Владимир Павлов буряад хэлэн дээрэ амаршалгын үгэ хэлэhэнэй удаа, Уласай Толгойлогшо Алексей Цыденовтай суг мырысөөндэ илаhан зондо шагналнуудые барюулаа.


2021 оной майн 26-да мүрысөөн тухай захирал гараhан тухай hануулая. Буряад хэлэ хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ зорилготойгоор энэ хэмжээ ябуулга эмхидхэгдэдэг болоо юм. Жэл бүри 10 номинацинуудаар мүрысөөн үнгэрхэдээ, шангай жасань ехэ болгогдожо байхаар хараалагдана.
Буряад Уласай Арадай Хуралай Нютаг можонууд хоорондын харилсаанай, үндэһэтэнэй асуудалнуудай, залуушуулай политикын, ниитын ба шажанай нэгэдэлнүүдэй талаар хороон энэ ябуулгые эмхидхэн байгуулагшад болоно. Владимир Павловай тэмдэглэhээр, Уласай парламент Засагай Газартай хамта буряад хэлэ сахин хүгжөөхэ, дэлгэрүүлхэ талаар аргануудые абажа, энэ талаар ехэ ажал ябуулагдана.


-2014 онhоо буряад хэлэ хүгжөөхэ талаар гүрэнэй программа хүдэлнэ. Уласай бюджедэй талаар хуули соо энээн тухай баталагданхай. Жэл бүри энэ программада үгтэдэг мүнгые hунгамалнууд ехэ болгодог. 2021 ондо 63,5 сая түхэриг hомологдоо. Буряадай Толгойлогшотой суг ябуулдаг манай ажал болоно,- гэжэ Владимир Павлов тэмдэглээ.


Буряад Уласай гүрэнэй хэлэн болохо буряад хэлэ дэмжэлгын хэмжээнүүд тухай”, “Буряад Уласай арадуудай хэлэн тухай” хуулинуудые нарижуулгын талаар ходо анхарал хандуулагдажа байдаг юм.


Буряад хэлэ дээрэ hургуулиин номуудые оршуулгын талаар ажал хэгдэжэ эхилээ. Эхин ангиин hурагшадай hуралсалай-методическа комплекс оршуулагдаха ажалда ехэ анхарал хандуулагдана. Буряадай Арадай Хуралай hунгамалнууд Буряад ТВ байгуулха талаар эмхидхэлгын ехэ ажал ябуулhаниие тэмдэглэлтэй.


Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшын hанамжаар, түрэл хэлэеэ дэлгэрүүлхэ, хүгжөөхэ хэрэгтэ гэр бүлын хүмүүжүүлгэ тон ехээр нүлөөлдэг гээшэ.


-Ганса хуулиин проектнуудээр түрэл хэлэеэ хүгжөөжэ шадахагүйбди. Буряад хэлэнэй хэшээлнүүдhээ гадна, гэртээ түрэл хэлээрээ хөөрэлдэжэ байжа шухала, - гээд Владимир Павлов hанамжална.


Мүнөө үедэ Буряадай Арадай Хуралай hунгамалнууд «Yндэhэн хэлэнэй үлзы хэшэг» гэhэн мүрысөөнэй шангын жасые 1 сая түхэригhээ 3 сая хүрэтэр ехэ болгохо талаар дурадхал орууланхай. Мүн тиихэдэ уласай нютагай засагай бүхы байгууламжанууд энэ мүрысөөндэ хабаадаха боломжые үргэдхэхэ зорилго табигдана.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях