Общество
178

Хуули зохёон байгуулагшадай Зүблэлэй Президиум үнгэрбэ

Буряадай Арадай Хуралай Түрүүлэгшэ Владимир Павлов Россиин Федерациин хуули зохёон байгуулагшадай Зүблэлэй Президиумай суглаанда хабаадаба. Видеохуралдаанай аргаар энэ зүблөөн үнгэрһэн байна

Оросой холбоото уласай хуули зохёон байгуулагшадай Зүблэлэй Түрүүлэгшын орлогшонор Андрей Яцкин болон Ирина Яровая гэгшэд зүблөө үнгэргэбэ. Россиин Федерациин сенаторнууд, Гүрэнэй Дүүмын һунгамалнууд, Россиин Засагай газарай Түрүүлэгшын орлогшо Виктория Абрамченко, Россиин байгаалиин нөөсэ баялигуудай болон экологиин сайд Александр Козлов болон Россиин 76 регионой Засагай газарай түлөөлэгшэд энэ зүблөөндэ хабаадаа.

Хүнгэлэлтэ хараалагдаһан урьһаламжын программаар ябуулагдадаг гэр байрын дэлгүүр дээрэхи үнэ сэн, гүрэнэй оршон тойронхи байгаалиие адаглаха тухай асуудалнууд үргэнөөр зүбшэн хэлсэгдэбэ.

Шэнэ гэрнүүд соо хүнгэлэлтэтэй ипотекэ 7 процентээр үгтэдэг программые үшөө нэгэ жэлээр үргэлжэлүүлхэ тухай хуули дээрэ Россиин юрэнхылэгшэ Владимир Путин һаяхана гар табиһан байна. Бүхы регионуудта тус программа хүдэлхэдөө, 3 сая түхэригтэ гэр байра абажа болохо, мүн тиихэдэ гэр бүлын ипотекын арга боломжо үргэлжэлүүлхэ  тухай хуули соо хэлэгдэнэ. Хүнгэлэлтэйгөөр үгтэдэг урьһаламжа тон хэрэгтэй байна гээд зүблөөндэ хабаадагшад тэмдэглэһэн байна. Россиин Федерациин Зүблэлэй Түрүүлэгшын 1-дэхи орлогшо Андрей Яцкинай тэмдэглэһээр, олон гэр бүлэнүүд энэ программада хабаадажа, өөрын гэртэй, квартирай болоно. Хүнгэлэлтэтэйгөөр үгтэдэг хэдэн янзын ипотекэ хүдэлдэг юм. Тодорхойлбол, гэр бүлын, хүдөө нютагай болон Алас Дурнын урьһаламжа болоно.

Россиин Түбэй банкын тоо баримтануудаар, 2020 ондо тон ехэ урьһаламжа үгтөө. Дүн хамта 4,3 трлн түхэригтэ 1,7 сая ипотекэ үгтэһэн байна.

Зүблөөнэй дүнгүүдээр, модон гэр байра барилгада хүнгэлэлтэтэй урьһаламжа үгэхэ, нэгэ үхибүүтэй гэр бүлэдэ ипотекын процент хаража үзэхэ, барилгын хэрэгсэлэй үнэ сэн саг үргэлжэ шалгажа байха тухай шиидхэбэринүүд абтаһан байна.

Федеральна Суглаанда Владимир Путин хандалга хэхэдээ, уһанай, агаарай шанар шэнжэдэ анхарал хандуулжа, оршон байгаалияа адаглаха талаар баримта байгуулха тухай хэлэһэн байна.

Регионуудай толгойлогшонорой хүтэлбэри доро энэ асуудалай талаар хүдэлхэ комисси байгуулха тухай Гүрэнэй Дүүмын Түрүүлэгшын орлогшо Ирина Яровая дурадхаа.
Зүблөөн дээрэ харагдаһан асуудалнуудай дүнгүүдээр хэдэн шиидхэбэринүүд абтахадаа, Россиин юрэнхылэгшын хандалга соохи мэдүүлгэ дурадхалнууд хараада абтаха гээд тэмдэглэгдэһэн байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях