Общество
53

Арадай Хуралай ехэ танхимда мүнөөдэр уласай бюджет 2020 ондо хэр гүйсэхэгдөөб гэһэн асудалаар публична уншалганууд болобо

Бага зэргэ дутуу дундануудай ушаралдабашье, бүхыдөө недондоной түсэбүүд гүйсэд бэелүүлэгдээ гээд Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павловай тобшолоо. Уласай финансын сайд Георгий Мадаев гол элидхэлээ дурадхажа, недондоной алта мүнгэнэйнгөө олзо гаргашануудаараа тоосохо. Гэхэтэй хамта, Хуралай бюджедэй талаар хороондо энэ жэлэй бюджедтэ хубилалта нэмэлтэнүүдые оруулха тухай зүбшэгдөө.Хорооной түрүүлэгшэ Александр Бардунаевай хэлэһээр, нэгэ миллион найман зуу мянган түхэриг Захааминай аймагай Санагын амбулаториин котельни заһабарилгада шэглүүлэгдэхэ, 102 миллион гурбан зуу мянган түхэриг Кабанскын аймагай Выдринодо сэбэрлэлгын оньһон түхеэрэлгэнүүдые барилгада һомологдохо. Энэ хангалта хадаа худалдаанда гаража, баймга федеральна бюджедһөө мүнгэео хүсэлдүүлхэ арга олгоно гээд ойлгуулагдаба. Тиихэдэ 900 мянган түхэриг Буряад-Үнэн сониной байгуулагдаһаар 100 жэлэй ойн баярта дашарамдуулан хэблэгдэхэ номуудта шэглүүлэгдэхэ. Протопоп Аввакумай түрэһөөр 400 жэлэй ойн баярай хэмжээ ябуулгануудта 3 миллион 800 мянган түхэриг һомологдоно, мүн ниитын дэбисхэрнүүдые бобосоруулгада табан зуу мянган түхэриг үгэхэ гэжэ шиидхэгдээ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях