Общество
40

Арадай Хуралай сессин эхиндэ кадрнуудай талаар 16 асуудал зүбшэгдэһэн байна

Тиихэдэ  хоер шэнэ депутадуудта мандадынь барюулагдаа. Эдэ хэд бэ гэхэдэ, Геннадий Аюшеев, Тимур Нимаев гэгшэд болоно. Наһа бараһан депутат Зоригто Цыбикмитовай орондо  Зэдын аймагай Цагаатайн захиргаанай толгойлогшо байһан, «Единая Россия» партиин гэшүүн Геннадий Аюшеев депутат болоо. Уласай хүдөө ажахын сайдаар томилогдоһон Галсан Дареевай  депутадай мандат КПРФ-эй гэшүүн Тимур Нимаевта дамжуулагдаа юм. Бюджедэй талаар хорооной түрүүлэгшын тушаалда «Единая Россия» партиин фракци Александр Бардунаевые, тус фракциин гэшүүн Игорь Бобков өөрынгөө кандидатурые, КПРФ фракци депутат Баир Цыреновые дэбжүүлээ. Нюусаар дуугаа үгэлгын еһоор Александр Бардунаев бюджедэй талаар хорооной түрүүлэгшээр һунгагдаа. Энэ сессидэ уласай бюджедтэ хабаатай хэдэн хуулинуудай проектнүүд зүбшэгдэһэн байна. Тэрэ тоодо Вердиг-Гофманнай үбшэндэ дайрагдаһан 4 һаратай нарай үхибүүндэ  мүнгэн туһаламжа үзүүлхэ тухай хуулиин проект  баталагдаа. Бюджедэй хороондо энэ асуудал урид хэлсэгдэһэн байгаа гэжэ Арадай хуралай бюджедэй талаар хорооной түрүүлэгшын орлогшо Галан Гунзынов мэдүүлээ.     Иигэжэ хуулиин еһоор 4 һаратай Адиса Гармаевада мүнгэн туһаламжа үзүүлэгдэжэ, элүүр мэндэ боложо, аба, эжыгээ баярлуулан ябахань болтогой гэжэ үреэе. Тиихэдэ социальна удха шанартай хэдэн хуулинуудай проектнүүд баталагдаһан байна.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях