Общество
298

Мүнөөдэр үнгэргэгдэһэн Арадай Хуралай ээлжээтэ сесси дээрэ дүн хамта 36 асуудал харагдаба

Сессин эхиндэ депутадууд үгэ абажа, дурадхалнуудаа оруулдаг гуримтай

КПРФ фракциинхид олоной һанаа зобооһон асудалнуудые эрид хурсаар табижа, бусадта һаалта мэтээр үзэгдэдэг маягтай. Энэшье удаа эгээ эдэбхитэй депутат гэхэдэ алдуугүй, Баир Цыренов Тува уласһаа дортонгүй, федеральна түб- Россин президент Владимир Путинда Хуралһаа бэшэг эльгээжэ, Эрхүүтэй адли зайн галай сэнтэй болое гэжэ дурадхаа. Теэд тэрэнь дэмжэгдээгүй. Гол асуудалнуудай тоодо Буряадай ерэхэ жэлэй бюджет нэгэдэхи уншалгаар абтагдаа. Хаалтада ороһон олзын хэрэг эрхилэгшэдээ дэмжэжэ, налогыень бага болгобобди гээд депутат Александр Бардунаев хэлэбэ. Экономикоео уладань бэшэ үбдэгтэнь үргэхын тула нэгэтэ бэшэ уулзалга суглаанууд эмхидхэгдээ гээд депутат Михаил Гергенов хөөрэбэ. Буряад хэлэ хүгжөөлгэдэ 60-аад миллион түхэриг ерэхэ жэлдэ һомологдохо. Хахадынь Буряад телевидени байгуулгада шэглүүлэгдэхээр түсэблэгдэнэ гээд манай корресподентын асуудалда Арадай Хуралай үндэһэтэнэй харилсаануудай талаар, соелой болон спортын хорооной түрүүлэгшэ Аркадий Цыбиков харюусаба.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях