Общество
133

Арадай Хуралда ээлжээтэ сессидэ бэлдэхэ хүдэлмэри эршэдэнхэй

Буряад уласай 2021 оной бюджет тухай хуулиин проект сесси дээрэ гол асуудал болохо байна

Тиимэһээ энэ дансын проект зүбшэгдэнэ. Бюджедэй талаар хороондо болоһон зүбшэлгэдэ финансын сайдай орлогшо проекттэй танилсуулхадаа энэ данса олоной зүбшэн хэлсэлгэ гаража, Арадай Хуралай сессидэ түрүүшын уншалгаар баталагдаха болоно гэжэ мэдээсээ. Тиин ерэхэ жэлдэ олзо оршын хуби 72 миллиард 500 миллион түхэригтэ, гаргашын хуби 77 миллиард түхэригтэ хүрэнэ. Тиин 4 хахад миллиард түхэриг дефицидтэй байхаар хараалагдана гэжэ тэмдэглээ. Налогһоо болон болон бусад олзо оршын хэмжээн 29 миллиард 800 миллион түхэриг болохо. Федеральна бюджедһээ бусаалтагүй 42 миллиард 700 миллион түхэриг ерэхэ гээд хүлеэгдэнэ. 23 миллиард 500 миллион түхэриг дотаци абтаха. Энэнь байгша онойхитой адли болоно. Юуб гэхэдэ, Россин финансын яаман регионуудта үгтэдэг дотациин хэмжээ байгша онойхитой адли болгоо. Мүнөө дээрээ хэды шэнээн субсидиин үгтэхэ байһаниинь эли бэшэ байна. Депутадууд бюджедэй олзын хубиин жэлһээ жэлдэ ямар ушарһаа доошолжо байһаар һонирхон, энэ талаар шэнжэлэл хэхэ хэрэгтэй гэжэ мэдүүлээ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях