Общество
328

2021 оной уласай бюджет тухай асуудалаар олоной зүбшэн хэлсэлгэ Арадай Хурал ноябриин 24-дэ үнгэргэхэнь

Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов зохихо тогтоолдо гар табижа баталаа

Ерэхэ жэлэй бюджет тухай хуулиин проект манай парламентда депутадуудай үзэмжэдэ оруулагдаа. Ноябриин 26-да болохо Арадай Хуралай сесси дээрэ энэ хуулиин проект нэгэдэхи уншалгаар абтаха болоно. Олониитын зүбшэн хэлсэлгэдэ хабаадаха дуратайшуул ноябриин 19 болотор бүридхэлдэ абтаха еһотой. Арадай Хуралай ехэ танхим соо үглөөнэй 10 сагһаа эхилхэ гэжэ хэблэлэй албан дуулгана.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях