Общество
333

Арадай Хуралай июль һарада болохо сессин зүблэхэ зүйлдэ 40 гаран асуудалнууд оруулагдаа

Байгша оной июлиин 7-до энэ сесси үнгэргэхэ  захиралта Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов гаргаһан байна. Зунай амаралтын урда тээ энэ һүүлшын сесси болоно. Сессидэ зүбшэгдэхэ асуудалнуудай тоодо Алас Дурнын гектар тухай хуулиин проект оруулагдана. Анхан Алас Дурнын гектарнуудые үгэхэ газарнууд тодорхойлогдоо һэн гэжэ һануулмаар. Эдэ буферна газарнуудһаа гадуур Алас Дурнын гектар үгтэхэ эрхэгүй юм. Жэшээлхэдэ, Улаан-үдэ хото шадар, Ивалгын, Тарбагатайн, Загарайн, Прибайкалиин аймагуудай зарим газарнууд үгтэхэгүй гэжэ хараалагдаһан байгаа. Россин президентын  Алас Дурнын тойрогто бүрин эрхэтэ түлөөлэгшэ Юрий Трутневай үнгэргэһэн зүблөөнэй дүнгүүдээр энэ буферна зонын газарые бага болгохо дурадхагдаһан байна. Сессидэ дурадхагдаһан хуулиин проектын еһоор  Загарайн аймагта мянган гектараар бага болгогдохоор түсэблэгдэнэ. Тиин Добо-Енхор, Нарын Асагат гэһэн һууринууд шадархи газарнууд Алас Дурнын гектарта үгтэхөөр хараалагдаа. Тиихэдэ Арадай Хуралай сессидэ бусад шухала асуудалнууд зүбшэгдэхөөр хараалагдана.

Автор: Сергей Александров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях