Общество
200

Арадай Хуралда сүлөө гараһан һуурида һунгалта үнгэргэхөөр бэлэдхэлэй хүдэлмэри ябуулагдажа эхилбэ

Арадай Хуралай депутат Евгения Лудуповагай уласай элүүрые хамгаалгын сайдаар томилогдоһон ушарһаа эндэ депутадай сүлөө һуури гараа. Һунгуулиин нэгэ мандадтай 32-дохи тойрогоор һунгалта сеньябриин 13-да үнгэргэгдэхэ байна. Сентябриин 13-да тэрээнһээ гадна элдэб шатын засагай зургаануудта 11 һунгалта үнгэргэгдэхөөр хараалагдана. Жэшээлхэдэ, Загарайн аймагай  Онохой тосхоной, Бэрээнэй-Адаг, Булаг һууринуудай, Мухаршэбэрэй аймагай Барай, Хурамхаанай аймагай Уланхаанай захиргаанай толгойлогшонор һунгагдаха. Һунгуулиин 32-дохи тойрогой бүридэлдэ Муяын, Хойто-Байгалай аймагууд ороно. 2018 ондо үнгэргэгдэһэн һунгалтада Евгения Лудупова тус тойрогоор һунгагшадай олонхи дуу абажа, Арадай Хуралай депутадаар һунгагдаһан байгаа.

Автор: Сергей Александров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях