Народный Хурал
318

Олзын хэрэг эрхилэгшэдтэ тоходог налогууд үсэгэлдэрэй Арадай Хуралай ээлжээтэ бэшэ сессин шиидхэбэреэр хубилгагдаба

Тиигэжэ уласай хуули федеральнатай зохилдуулагдажа тааруу болгогдоо

Энэ намартаа Россин президент Владитмир Путин 325-дахи федеральна хуулида хубилалтануудые оруулжа, налогой кодексын нэгэдэхи болон хоердохи хубинууд шэнэлэгдээ һэн.
Тиигэжэ патентна гуримаар налогууд суглуулагдадаг болохо. Ерэхэ жэлэй январиин нэгэнһээ хүсэндөө орохо тус хуулиин удхаар, олзын хэрэг эрхилэгшэд, илангаяа бага түхэлэй эмхинүүд сэхэ хангагдадаг болохо, энэ хадаа ажалыень хүнгэдхэхэ зэргэтэй гээдуласай экономикын сайдай орлогшо Владимир Смолин хэлээ. Даб дээрээ Буряад уласта мянга наян зургаан олзын хэрэхг эрхилэгшэ патнентын гуримаар налогуудаа түлэнэ. Шэнэ нэбтэрүүлгэ налогуудай түлбэри ехэ болгохогүй, юуб гэхэдэ, олзын хэрэг эрхилэгшэдэй дүрбэнэй гурбан хубинь олон ажалшадгүй өөртөө хүдэлнэ. Зүгөөр 10 хүнһөө олон ажалшадтай эмхинүүдтэ түлэхэ налогуудынь дээшэлүүлэгдэхэ гээд ойлгуулагдаа.

Автор: Сергей Александров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях