Гүрэнэй кадастрай сэнгэй түб - новости Бурятии и Улан-Удэ
Главное Популярное Все
Войти

Гүрэнэй кадастрай сэнгэй түб

Сергей Александров
1578 1

«Буряад уласай дэбисхэртэ Гүрэнэй кадастрай сэгнэлтэ тухай» федеральна хуули бэелүүлхэ асуудалаар дүхэриг-шэрээ Арадай Хуралда үнгэргэгдэбэ. Гүрэнэй сэгнэлтын дүнгүүдтэ үндэһэлэн хүдэлэсэгүй зөөриин кадастрай сэн тогтоогдодог байна. Энээндэ үндэһэлэн газарай болон зөөриин налогууд тоологдожо гаргагдана.

Сэгнэлтэ хэгшэдэй мэдүүлһээр газарай учасогуудай кадастрай сэн тогтоохо талаар хуули еһонууд нарижуулагдан һайжаруулагдаха еһотой. Сэгнэлтэ хэлгын федеральна стандартнуудые хэрэглэхэдэ сэгнэлтын дүнгүүд буруу болоно гэжэ тэдэнэр тэмдэглэнэ.Yнэхөөрөө газарай участогуудай дэлгүүрэй сэнгүүдһээ кадастрай сэн холо дээгүүр болоно гэжэ дүхэриг-шэрээдэ хэлэгдээ.

Газарай кадастрай сэнгые буруушаан бариһан мэдүүлгэнүүд сүүдүүдтэ орожо, энэ жэлэй эхинһээ 5 миллиард гаран түхэригөөр сэнгыень доошолуулаа. Уласай засагай газарай шиидхэбэреэр «Гүрэнэй кадастрай сэнгэй түб» гэһэн бюджетнэ эмхи байгуулагдажа, кадастрай сэн тогтоохо, анхан гаргагдаһан алдуунуудые заһаха болон бусад хүдэлмэри хэнэ. Гэбэшье эндэ мэргэжэлтэд дуталдана.

Гол түлэб бага салинһаа боложо, мэргэжэлтэд хүдэлхэ дурагүй байна. Манай уласта 900 мянга гаран объектнүүдтэ кадастрай сэгнэлтэ хэхэ хэрэгтэй.


Читать далее

Другая сторона профессии