Улаан-үдэ хотын соведэй депутадууд ээлжээтэ бэшэ хоердохи сесси үнгэргэбэ - новости Бурятии и Улан-Удэ
Главное Популярное Все
Войти

Улаан-үдэ хотын соведэй депутадууд ээлжээтэ бэшэ хоердохи сесси үнгэргэбэ

Сергей Александров
157

Депутадууд хотын генеральна түсэбтэ болон газар хэрэглэлгын дүримдэ хубилалтануудые оруулаа

Уласай социальна хамгаалгын яаман газарай участогуудые хэрэглэлгэ зүбшөөһэн гол зүйлнүүд соо  социальна хамгаалгын зүйл оруулхые дурадхаа. Тиигэжэ энэ газарай участогто үндэр наһатайшуулай болон инвалидуудай байха  гэр бариха зорилготой. 150 һууритай энэ байшаниие 2020-2023 онуудта «Демографи» гэһэн үндэһэтэнэй проектын «Аха үеын зон» гэһэн федеральна проект бэелүүлэн  бариха болоно. Улаан-үдэ хотын депутадуудай соведэй түрүүлэгшэ Чимит Бальжинимаевай хэлэһээр үндэр наһатайшуулай болон инвалидуудай байха пансионадай проект зохеожо барижа эхилхын тула ээлжээтэ бэшэ сесси зарлагдаа. Юуб гэхэдэ, саарһа дансануудые бэлдэжэ үгэхэ болзорынь удангүй дүүрэхэнь. Энэ пансионат барилгада 976 миллион түхэриг һомологдоно. Тиихэдэ хотын генеральна түсэбтэ хубилалта оруулагдаа. Таежный, Забайкальский микрорайонуудай, Борсоевай үйлсын зарим газарнуудай байгууламжа хубилгаха дурадхалнуудые хэдэн предприятинууд оруулаа. Жэшээлхэдэ, Крыловай гудамжада оршоһон зарим участогууд олон дабхартай гэрнүүдые барилгын газар болгогдоо. Мүн 64-дэхи һургуулиин газар үргэдхэгдэхэ болоо.


Читать далее

Другая сторона профессии