Народный Хурал
166

Энэдолоондо Арадай Хуралай соведэй зүблөөндэ эдилгэ абалгатай тэмсэлябуулха зохихо хуулиин хэрбэелүүлэг дэжэ байһые зүбшэбэ

Һунгагдажа али нэгэ тушаалда ороһон эрхэтэд олзооршо, гаргаша тухай мэдээсэл үгэжэ байха еһотой. 

Таксиин хангалтануудые үзүүлдэг дэлгүүр хүгжөөхэ асуудалаар хуралдаан Арадай Хуралда болобо. Юуб гэхэдэ, эдэхан галтануудые үзүүлдэг эмхинүүд хуулинуудай хүсэд шанар жуулагдаагүйһөө боложо, хүгжэхэаргагүй байдалда ороод байна гээд Буряадай таксистнууд гомдолоо мэдүүлээ. Таксинууд заабол шара үнгэтэй байхае һотойгэ һэн хуулиин абтахада, таксомоторна парктай бидэнэ мэригарзада орожо байгаад, хоер зуугаа дунаагаашэр дээбэлэйбдигээд олзын хэрэгэр хилэгшэ Дмитрий хэлэбэ. Удангүй шара үнгэ балайш хэрэггүй гэжэ хэлсээд болюулхатухай эдэбхи оруулагдаа. Хэн манай гарзах үсэлдүүлхэб, Максим мэтэ операторнууд һаазахила бадаг таксинуудай үнгэзүһыень хэншшалга хабэшэ, хуулидүүргэ боли хамаагүй гээд Улаан-Үдын бусадшье таксистнууд һанаа зоборитой асуудалаа табиба. Шара үнгын болюулагдаһаар, уласдотор 113 машинада таксиин хангалтануудые үзүүлхэ зүбшөөлүгтөө. Тэрэтоодо Северобайкальскда 8, Муяынаймагта 25, Баргажан, Прибайкали, Бэшүүр, Кабанскданэгэ-хоер таксинууд зүбшөөлтэй болоо. Улаан-Үдэдэнэ гэлэмхиүнэмшэлгэ абаа.  Үнэхөөрөө, Омск хотоһоо Максим албаниие хүнбүхэншахуу мэдэхэ, дугаарнуудыень сээжэша хуудуудадаг болонхой. Тэрэдууд алгань харинходо шанартай гаар дүүргэ гдэдэггүй. Хандагшад саг соогоохаргыгаахороохо аргагүйдэнэ, жолоошод, унааньшье хаанаш бүрид хэлгүй. Иимэ байдал үнэн таксистнууд таһаалта, сэнунагаана, гуримгүй байдал үзүүл нэгээд гомдолнууд дээрэ дээрэһээ ороо. Уласай транспортын яаманай түлөөлэгшэ ойлгуулхадаа, федеральна хуулида тодо бэшэмүр олдожо, холын операторнууд торолтогүй хүдэлхэ аргатай. Гуримшу улхашэнэ хубилалта хүлеэнэбди гээдтэр арюусаа. Тэрэ харюуниинь тусзүблөөндэ хабаадагша Россин регионуудаар таксиин талаарниитэ соведэй түрүүлэгшэ Ирина Зарипова дабалай һайшаагдаагүй. Россин ондоо регионуудта зүбшэлгын гуримууд баталагдажа, гуримтай байдал сахигдана. Москва Дүүмэ хүлеэхэ болбол, дэнудаан. Регионойнгоо зэргэдэ хүдэлхэ хэрэгтэй, хэншхорино бэшэ. Таксистнууд хамтын эблэл байгуулжа, эрхэнуудоо хамгаалагты, манай совет туһалха аргатайбди гээд тэрэнай дуулаа. Уласай транспортын яаманда таксиин талаар ажалда уламнягтаан харалаа хандуулжа, хүндүүл хэйасу удалнуудыеи сугхамташиидхэ хээрхэлсэгдээ.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях