Бурятзолото
907

Арадай Хуралай депутадууд Муяын аймаг ошожо, «Бурятзолото» бүлгэмэй Ирокиндын уурхай хүрэһэн байна

Владимир Павлов түрүүтэй делегаци алта олзоборилдог үйлэдбэритэй дүтөөр танилсаа. Тиихэдэ хүдэлмэришэдэй ажалдаа аюулгүй байлгын гуримаар онсо һонирхоо. Мүнөө уурхайн алта рудаһаа илгадаг фабрика сүүдхын туршада 900 тонно руда болбосоруулна. Эндэ руда хэдэн шата дабажа, алтан абтана. Уурхайн захирала ИванСеменовой хэлэһээр алтанай нөөсэ баялиг үргэдхэхөөр бэдэрэлгын хүдэлмэри ябуулагдана.  Ирокиндын уурхай манай уласай томо предприятинуудай нэгэн юм. Буряад ороной социально-экономическа хүгжэлтэдэ горитой хубита оруулна. Эндэ шэнэ технологинууд нэбтэрүүлэгдэнэ, аюулгүйгөөр хүдэлхэ хэрэгтэ горитой анхарал хандуулагдана. Тус предприятиин ажалшадай ямар эрхэ байдалда хүдэлжэ байһые байра дээрэнь харабабди гэжэ Арадай Хуралай түрүүлэгшэ Владимир Павлов хэлээ. Гадна депутадууд Ирокиндын дунда һургуули хүрэжэ, һуралсалай энэ гуламта заһабарилха асуудал хэлсээ. Тиихэдэ нютагай зондо эмнэлгын ямар хангалга үзүүлжэ байһые нютагай фельдшеоскэ-акушерска газарта хараһан байна.

Автор: Сергей Александров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях