«Самбо барилдаан һургуулинуудта» гэһэн федеральна проектын еһоор дунда һургуулинуудта самбо барилдаанай эхин шатада һургажа эхилэнхэй
Главное Популярное Все

«Самбо барилдаан һургуулинуудта» гэһэн федеральна проектын еһоор дунда һургуулинуудта самбо барилдаанай эхин шатада һургажа эхилэнхэй

Сергей Александров
69

2010 ондо самбо барилдаа һургуулинуудта зааха тухай хөөрэлдөөн эхилээ һэн гэжэ тэмдэглэмээр

Япон орондо үндэһэн дзюдо барилдаа һургуулинуудта 8 жэлэй туршада заадаг юм. Yхибүүд дзюдо барилдаанда һурахаһаа гадна Эсэгэ орондо улам дуратай болодог гэжэ наранай мандан гарадаг уласай мэргэжэлтэд тоолоно. Самбо барилдаан Россин үндэһэн барилдаан гэжэ тоологдодог юм. Тиимэһээ энэ барилдаанда һургуулинуудай һурагшадые һургаха шиидхэбэри абтаһан байгаа. Мүнөө самбо барилдаан олимпиин наадануудай программада оруулагдаа. Манай Буряад уласта 2016 онһоо хойшо энэ проект бэелүүлэгдэнэ. Самбо барилдаа һургуулинуудта заахын тула тусхай хибэс, багшанар хэрэгтэй. Тиин иимэ хибэс абажа, һургуулинуудые хангаха хүдэлмэри ябуулагдана. Мухаршэбэрэй аймагай Хонхолын, Боомой һургуулинуудта хибэс дамжуулагдажа, самбо барилдаанай класс нээлгын еһололнууд үнгэргэгдөө.  Арадай Хуралай хорооной түрүүлэгшэ, Зорикто Цыбикмитов, Арадай Хуралай депутат, самбо барилдаанай федерациин президент Бадмадоржо Жигжитов, уласай тамирай болон залуушуулай политикын яаманай таһагай дарга Баир Дашибальжиров болон бусад айлшад эндэ хабаадаа.


Читать далее