1086
1

Арадай Хуралай һунгамал бага арадуудые түлөөлхэ

Ородой Холбоото Уласай үсөөн тоото бага яһатаниие түлөөлхэ өөһэдын бүрин эрхэтэние Арадай Хуралай һунгамалнууд һунгаба. Энэнь хадаа Баунтын аймагай Багдаринай номой сангай хизаар ороноо шэнжэлэлгын таһагые даагша Лариса Мурзакина гээшэ. Шэнэ тушаалай ажаябуулгатай Лариса Владимировна дүтэ танил, юуб гэхэдэ, тэрэ ниитэ ажал ябуулагша үсөөн тоото арадуудай аймагай эблэлэй түрүүлэгшэ юм. Ниитэ эдэбхитэн үндэһэн бага арадуудай хүгжэлтын талаар олон тоото элдэб хэмжээнэй харалгануудта хабаадажа, грантнуудые шүүһэн байна. Ажаһуугшадай 2010 оной тоо бүридхэлгын мэдээгээр Буряад Уласай дэбисхэр дээрэ 3579 һоёод 2974 эвенк унсаатан ажаһуудаг. Тэдэнэр юрэнхыдөө Аха, Хурамхаан, Баргажан, Муеын, Баунтын, Хойто Байгалай болон Захаамин аймагуудаар таранхай.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях