Харюусалгатай жэл хүрэжэ ерээ
Главное Популярное Все
Войти

Харюусалгатай жэл хүрэжэ ерээ


109 1

Гараад байгаа 2019 он Буряад Уласай Арадай Хуралай һунгамалнуудта ехэ харюу салгатай байхаар хүлеэгдэнэ. Юундэбгэхэдэ, гүрэнэй шэнэ үндэһэн түсэлнүүдолоор Ород Уласта бэелүүлэгдэжэ эхилхэнь ха юм.

Шэнэ жэлээ үргэнөөр тэмдэглэһэн арад зонтоёо адлиһун гамалнуудажалаа январиин 9-дэ эхилһэн байна. Арадай Хуралай һунгамалнууд хамсыгаа шаман хүдэлхэёһотой болоно. 2019 ондо февраль, апрель, июнь, сентябрь, ноябрь болон декабрь һарануудта ээлжээтэ сессинүүд түсэблэгдэнхэй. Хажуугаарнь ээлжээтэбэшэ сессинүүд боложошье магадгүй.

Һара бүри Арадай Хуралай зүблэл суглаа гаазарлажа байха. Мүн тиихэдэ хороон болон намуудай фракцинуудай ажал үдэр бүрия буулагдахаар хараалагданхай.

2019 оной июнь болон октябрь һарануудта уласай бюджет тухай хуулияа гаад бэелүүлэгдэнэб гэжэ хоёр дахин хэлсэгдэхэ.

Буряад Уласай ажабайдалда дайралдаһан элдэб бэрхэ шээлтэ асуудалнуудаар түхэреэн шэрээнүүд Арадай Хуралда хараалагданхай. Һүүлэй мэдээгээр, 11 иимэ хэмжээя буулга үнгэргэгдэхэ юм. Жэшээлбэл, эм домто ургамалнуудые суглуулха тухай асуудал февральда зүбшэгдэхэ. Хүдөө нютагта ажаһуугшадые эмнэлгээрхан галга тухай хөөрэлдөөн апрель соо болохоор түсэблэгдэнхэй. Энэл һарада Буряад Уласта инвестици оруулагшадта хайшангээд гүрэнэй тэдхэмжэ үзүүлэгдэнэб гэжэ хэлсэгдэхэ. Гадна гэр барилгын ажахын, нэмэлтэ һуралсалай, хүдөө ажахын болон газарай бэрхэшээлтэ асуудалнууд түхэреэн шэрээнүүдтэ хараалагдаха.

Эдэ бүгэдэ уулзалгануудай удаа арад зондо хэрэгтэй хуулинууд баталагдаха бэзэ гээднай дагдана.
Читать далее

Читайте также