Азия
1333

«Нютагайнгаа радио шагнажа ехэ л баярланаб, баясанаб»

Олоной зүрхэ сэдьхэлдэ ниисэжэ шадаhан радиогой талаар хэн юу хэлэнэб?

Фото из архива infpol.ru

Юhэ hарын 1-дэ агаарай долгиндо шэнэхэн радио захалажа буряад улад зонойнгоо таашаалые хүртэбэ. Энэ сагhаа хойшо гурбан hара үнгэрбэ. өөрын онсо шэнжэтэй дан буряад хэлээр таhаралтагүй гарадаг энэ hайхан радиогой шагнагшад үдэрhөө үдэртэ нэмэжэл байна гээшэ.

Шэнэ радиогой үүсгэн байгуулагша 24-дэхи Бандида Хамба лама Дамба Аюшеев тэргүүтэй Ородой Буддын шажантанай заншалта Сангха нүсэр ехэ ажалай саадатай гарахада туһалалсажа, аргагүй ехэ габьяа байгуулаа бэлэй. Хамба лама хадаа өөрын бэеэр бүхы л бэлдэлгын ажалда оролсожо сурбалжалагшадые һунгаха, һорихо, бэлдэхэ, зааха ажалые ударидаһан юм.

Буряад ФМ өөрын долгинтой болохо ажалда Бүгэдэ Найрамдаха Буряад уласай Засагай газар тэрэ дунда мэдээсэлэй болон олониитын харилсаанай хорооной дарга Ирина Смоляк ехэхэн хуби нэмэри оруулжа туһалһан байна. Турэ засагай зүгhөө 2 сая 700 минган түхэриг мүнгэн туһаламжа хүргэжэ дуу, дамжуулга бэшэлгэ, сурбалжалагшадые бэлдэхэ ажалда зарсуулагдаһан байна. Саашадаашье Буряад радиогоо дэмжэжэ мүнгэн хэлбэреэр туһалха тухайгаа олондо дурдасаниинь hайхашаалтай.

Мүнөө хараад үзэхэдэ ганса үбгэд хүгшэд бэшэ залуушуул буряад радиогоо ехэл hонирходог болонхой.  Хэлэе hураха шудалха шэхэндээ дадхааха ажалда тун нэмэритэй буянтай радио болонхой гэхэдэ алдаагуй бэзэ. Нютаг нугасай аялгаар үдэр болгон ондоо аймаг бүлэгүүдээ хэлээр эфирээ бэлдэжэ гаргадагынь баhа л нэгэ онсо зүйлэ болоо. Энэшье утхаараа шагнагшадта ехэл дүтэ сэдьхэлдэ ниисэhэн хэрэг болоо гэжэ hанагдана.

Энэ тухай мүн Буряад уласай габьяата багша Янжима Цыдендамбаевна Ивахинова хэлэжэ байна. өөрөө Буряад радиогой дамжуулга бэлдэгшэдтэ туhалжа заажа зублөө угэжэ байhан хунэй хубида    

«Нэгэл хэлэтэй зон аад, бэе бэеынгээ хэлэһые ойлгоногүйбди, манай тэндэ иигээд хэлэдэггүй,ямар таагүй үгэб гэхэ мэтээр нютаг нютагайнгаа хэлэнэй аянга анхарха  хүсэлгүйһөө боложо, зугаалха дуратайшуулай  урма хухалдаг зантай болонхойбди. Энэл шалтагаар  гансал нютагтаа буряадаараа өөрын диалект дээрэ хөөрэлдөөд, ондоо тээ ябахадаа, ородоор хөөрэлдэдэг болошонобди».

«Буряад арадаймнай радио сүүдхын 24 час соо түрэл хэлэн дээрээ таһалгаряагүй дуугаржал, дуулажал байна. Радиогой мүнөө үеын зорилго хадаа хүнэй шэхэндэ нютаг хэлэнүүдэй үгүүлбэри дадхааха, танил болгохо. Хүдөө һууринай ажалша малша хүнүүдтэй дүтөөр танилсуулха, нютаг нютагай  түүхэ,домогуудые хөөрэжэ һонирхуулха  гэһэн байна Тиимэһээ зарим зоной шалатар ута хөөрөөнүүд үнгэржэ болоно,тэрэмнайшье  өөрын  тайлбаритай гээшэ бэзэ. Ябаһаар арадай радиогой эфиргуримшажа,өөрын дабтагдашагүй нюуртай болохонь дамжаггүй», гэжэ өөрын hанамжа бодолhоо хубаалсабад.

Бүмбэрсэг дэлхэйн хаанашье ябаад интернет гэгдэхэ шэдитэ юртэмсын боломжые ашаглан өөрын түрэл хэлэн дээрээ гое hайхан уянгата дуу, шүлэг, элдэб янзын хөөрөө, радио-зарисовка, ярилсалга гэхэ мэтэ нэбтэрүүлгэ шагнажа ябахада нэн таатай бэлэй. Машина соогоо ябахадаа гү гэртээ ажалдаа hуухадаа гу нютагайнгаа радио сонсожо шагнажа шэхээ хужарлаха боломжотой болоhон хүнүүд Буряад ФМ радиогой хамта олондоо талархалаа үзүүлжэ ябана.  

Автор: Владимир Петров

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях