Хамтын хүсөөр үбшэн хүүгэдтэ 1,3 сая түхэриг суглуулба
Главное Популярное Все

Хамтын хүсөөр үбшэн хүүгэдтэ 1,3 сая түхэриг суглуулба

Владимир Петров
607

Фото: riakursk.ru

Буряад уласай ехэ hургуулида нигүүлэсхы сэдьхэлэй үдэшлэг боложо үнгэрбэ

Сугларhан мүнгэн туhаламжань хүндэ үбшэндэ үртэhэн хүүгэдэй эмшэлгэдэ зарсуулагдаха зорилготой. Энэ жэл дүрбэдэхи удаагаа үнгэргэгдэhэн арга хэмжээ анха 2010 ондо эмхидхэгдэhэн түүхэтэй. Буряад уласай толгойлогшын ибээл доро ябагдаха үдэшэлгэдэ олон хүн сугларжа өөрын нэмэри оруулаба.

Бусалтагүй туhаламжын аргаар манай уласай алдарта зураашад өөрын уран бүтээлээ аукциондо үгэжэ мүн «Оэлүн» гоел шэмэглэлэй салон, «Домбо», «Мир уюта», «Центральный» ехэ дэлгүүр зэргэ хамта олон хабаадалсаа. үдэшэkгын үеэр суута уран зурааша Чингиз Шонхоров, Бальжинима Доржиев, Евгений Болсобоев, Алена Цыденова, Буянто Ошоров, Влад Урбахановай 18 уран бүтээлые дуудалгаар худалдажа нийтэдээ 230 минган түхэриг суглуулбад.    

Мүн нигүүлэсхы сэдьхэлэй  «Пусть всегда буду Я!» hанда 740 минган түхэриг мүнгэн гэршэлгэ үгэгтэбэ. Хандиб үргэхэ хайрсаг соо 90 минган рубль суглуулжа дамжуулан хургэhэн байна. Манай уласай олон олзо эрхилэгшэ, байгууллаганууд хабаадалсажа туhа нэмэриеэ хүргэбэ. Улаан-Удын нийдэхэ онгосын үйлэдбэри - 300 минга, «Гранд Бурятия» уласай корпораци - 200 минга, «Разрез Тугнуйский» ба Буряадай фанерын үйлэдбэри тус туса 100 минга, локомотив-вагоной заhабарийн үйлэдбэрийн хамта олон 50 минган рубль туhаламжа үзүүлhэн байна.

Буряад уласай толгойлогшо Вячеслав Наговицын хүндэ үбшэтэй хүүгэдтэ туhалhан бүхы хүндэ баярые мэдүүлээд саашадаа энэ буянта ажалаа заабол үргэлжэлүүлхэ тухай хэлэбэ. үдэшлэгэдэ Буряад уласдахи холбооной юрэнхы байсаагша Сергей Ромахин, Улаан-Удэ болон Буряадай митрополит Савватий, Ородой буддын шажантанай заншалта сангхын дид хамба Дагба Очиров, Арадай хуралай гэшүүд болон засаг түрын албан тушаалтан үргэноор хабаадалсабад.  

 «Сагаан hанаатай шэнэ жэл» - «С Новым добрым годом!» аян энэ hарын 31 болтор үргэлжэлэхэ болоно. Нийслэл хотын дэлгүүр хоршоонуудаар гасуур модоной зурагтай жэжэгхэн хуанли худалдан абажа өөрын нэмэри оруулаха боломжотой гэжэ анхааруулая. Энэ мүнгэнь тус hанда бүридхэлтэй хорото хабдар үбшэтэй хүүгэдэй эмшэлгэдэ зориулагдаха болоно.


Читать далее