фестиваль
968

БГУ-дэ Монголой үдэрнүүд

Фестивалиин эхиндэ оюутад түрэл Монгол оронойнгоо түрын дуу һүр жабхалантайгаар дуулаба.Залуушуулай баруун гараа үбсүүндээ баряад, Эхэ оронойнгоо сүлдэ дуу дуулажа байхадань, ямар хүндэлмөөр гоё, урма бадараан, баяр, уярал түрүүлжэ байхадань һүрдэмэ гоё байгаа!

Улаан-Үдэ хотын дээдэ, дунда һургуулинуудта  һуралсадаг монгол оюутадай “Монгол Уласай үдэрнүүд Буряадай Гүрэнэй Ехэ һургуулида»” гэһэн  фестиваль энэ оной декабриин 2-3- да болобо. Түрүүшын үдэр оюутад дуу дуулаха, хатарха, уран гоёор шүлэг уншаха тэмсээндэ хабаадаба. Хоёрдохи үдэртэ тамирай тэмсээндэ: волейбол, баскетбол, шатар ба ооһор таталгаар урилдаба. Баг бүхэн 4 басагад, 4 хүбүүд бүридхэлтэй байгаа. Буряадай хүдөө ажахын академиин, Буряадай гүрэнэй Ехэ һургуулиин, Буряадай багшанарай     колледжын, Зүүн-Сибириин технологическа Ехэ һургуулиин, Хяагтын медицинскэ колледжын, Байгалай базова медицинскэ колледжын оюутад шадабарияа харуулжа тэмсээндэ хабаадаба.

Россин болон Монголой залуушуулай хани харилсаае улам һайжаруулга,  монгол арадай түүхэ, ёһо заншал, соёлтой танилсуулга, бэлиг талаантай оюутадые шэлэн һунгаха зорилготойгоор энэ фестиваль эмхидхэгдээ юм.  Монгол бэшэгээр уранаар бэшээшэд  дүй дүршэлөө харуулба, «Минии Монгол» гэһэн гэрэл зурагай үзэмжэ дэлгээгдэбэ, монгол эдеэнэй дээжэ айлшадта амталуулба, монгол хүгжэм зэдэлбэ.

Улаан-Үдэдэхи Монголой Генеральна консулой зүбшэлэгшэ Х.Лундэнбазар, «Тэнгэриин бэшэг» түбэй директор Д.Ж.Дамбаева, Улаан-Үдэ хотын депутадуудай соведэй дэргэдэхи залуушуулай комитедэй түрүүлэгшэ М.В.Елбаева, Оюутадай федерациин түрүүлэгшын орлогшо Г.Ч.Нимбуев гэгшэд тэмсээнэй шүүгшэд байба.

Буряадай багшанарай колледжын “Тэнгэри” ансамблиин дуушад “O sole mio” дуу бултанай уяртар дуулажа илалта туйлаба. Буряадай гүрэнэй технологическа Ехэ һургуули хоёрдохи, Буряадай     хүдөө ажахын академиин оюутад гурбадахи һуури эзэлбэ.  

Фестивалиин эхиндэ оюутад түрэл Монгол оронойнгоо түрын дуу һүр жабхалантайгаар дуулаба.

Автор:

Подписывайтесь

Получайте свежие новости в мессенджерах и соцсетях